Search
Close this search box.

Vertegenwoordiging en besluitvorming (PVDA)

Samenvatting

Een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in politieke en overheidsfuncties komt niet aan bod in het partijprogramma van PVDA. Wel erkent de partij dat quota een effectief instrument zijn om genderongelijkheid aan te pakken in andere sectoren. Specifiek in de publieke cultuursector en de academische wereld worden initiatieven voorgesteld om diversiteit op het vlak van gender te bevorderen:

  • Publieke cultuursector: PVDA pleit voor een versterking van het quotabeleid om de vertegenwoordiging van onder andere vrouwen te verbeteren (p. 453).
  • Academische wereld: PVDA benadrukt de noodzaak van stabielere contracten en betere vooruitzichten voor gepromoveerde onderzoekers om te voorkomen dat vrouwen afhaken. De partij wil alle financieringen van openbaar onderzoek verplichten om projecten te verlengen bij zwangerschaps- en geboorteverlof en om ouders de mogelijkheid te bieden hun werktijden te herorganiseren. Ook wil de partij dat tijdens het moederschapsverlof het salaris verder wordt uitbetaald en contracten van bepaalde duur worden verlengd (p. 202).

Daarnaast promoot de partij genderbewuste besluitvorming en democratie in:

Impact

De voorstellen van PVDA kunnen bijdragen aan een gelijkere vertegenwoordiging van vrouwen in de culturele en academische sector, en aan genderbewuste besluitvorming op school en in ontwikkelingssamenwerking. Het gebrek aan specifieke actiepunten voor politieke en overheidsfuncties is echter een gemiste kans om gendergelijkheid op alle niveaus van besluitvorming te bevorderen. Zo bestaat het risico dat vrouwen ondervertegenwoordigd blijven. Gebrek aan diversiteit in besluitvormingsprocessen kan ertoe leiden dat de belangen van vrouwen en genderminderheden niet adequaat worden vertegenwoordigd. Gendergelijkheid en diversiteit in besluitvorming dragen bij aan inclusief beleid omdat verschillende standpunten, ervaringen en behoeften beter begrepen en vertegenwoordigd zijn in besluitvormingsprocessen. Zo worden de belangen van een diverse samenleving behartigd, wat ook het vertrouwen in de legitimiteit van besluitvormingsprocessen en de democratie vergroot. Daarnaast zou een genderevenwicht in machtige posities bijdragen aan het verminderen van de loonkloof, vermits topfuncties vaak gepaard gaan met hogere lonen. Diverse rolmodellen dragen bovendien bij aan een natuurlijke toeleiding en toenemende diversiteit.