Search
Close this search box.

Genderdatakloof en gezondheidszorg (Vlaams Belang)

Samenvatting

Onder het motto ‘meten is weten’ pleit Vlaams Belang voor dataverzameling om zorg- en ondersteuningsbehoeften evenals de huidige dienstverlening in kaart te brengen. Dat is cruciaal om een degelijk welzijns- en zorgbeleid uit te werken, aldus Vlaams Belang. Een specifieke aandacht voor gender vermelden ze echter niet.

Impact

Meer dataverzameling is cruciaal om genderspecifieke en dus kwalitatieve, gelijkwaardige zorg te kunnen ontwikkelen en aanbieden, die ook rekening houdt met relevante sekse- en genderverschillen. Vermits Vlaams Belang niet de expliciete nood aan meer genderspecifieke en seksespecifieke data vermeldt, is het onduidelijk of hun voorstellen genderongelijkheid op het vlak van gezondheid zouden helpen wegwerken.

Menstruatiearmoede en -welzijn

Samenvatting

Menstruatiearmoede en -welzijn komen niet aan bod in het partijprogramma van Vlaams Belang. Dat armoede zich ook manifesteert in gezondheidszorg, merkt de partij wel op. Vlaams Belang voegt hieraan toe dat onze sociale zekerheid leidt onder massamigratie: “de systeempartijen kiezen ervoor om de armoede van over de hele wereld te importeren” (p. 34). De partij schuift daarom het Deense model naar voren, met een aparte sociale zekerheid voor immigranten: enkel wie acht jaar in België verblijft, minstens drie jaar gewerkt heeft en bijgedragen heeft en bovendien voldoende kennis van het Nederlands heeft, krijgt toegang tot sociale zekerheid. Ze wil bovendien een taalverplichting voor sociale zekerheidsuitkeringen en sociale woningen.

Impact

Volgens het voorgestelde model van Vlaams Belang zouden nieuwkomers geen recht hebben op sociale zekerheid, wat hen extra kwetsbaar maakt voor menstruatiearmoede. Gezien dit onderwerp niet aan bod komt in haar partijprogramma, valt aan te nemen dat Vlaams Belang hierover geen beleidsvoorstellen uitgewerkt heeft. Hierdoor negeert de partij de specifieke noden en uitdagingen die gepaard gaan met menstruatie, in het bijzonder voor personen in armoede (lees meer bij Netwerk tegen Armoede). Nochtans weerhoudt menstruatiearmoede de meest kwetsbare personen ervan volwaardig te participeren in de samenleving en, naar de vereiste van Vlaams Belang “te werken en bij te dragen”. Bovendien is er nood aan beleid rond hevige menstruatiepijn, net zoals rond endometriose, gezien deze problematieken niet alleen het welzijn van patiënten ondermijnen, maar ook hun dagelijkse leven en participatie in de samenleving.

Endometriose

Samenvatting

Endometriose komt niet aan bod in het partijprogramma van Vlaams Belang.

Impact

Endometriose is nog steeds weinig bekend, ook bij medisch personeel. Patiënten lopen vaak jarenlang rond zonder hulp of correcte diagnose. Er is nood aan politieke aandacht en investeringen om onderzoek te bevorderen en aan sensibilisering te doen onder hulpverleners. Dat is nodig om meer kennis te vergaren en verspreiden over endometriose en efficiënte en kwalitatieve behandelingsmethoden te ontwikkelen.

Perimenopauze

Samenvatting

Perimenopauze komt niet aan bod in het partijprogramma van Vlaams Belang.

Impact

De perimenopauze is nog steeds taboe. De effecten ervan op het welzijn, maar ook op de participatie van vrouwen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, en breder in de samenleving zijn uiteenlopend en onderbelicht. Er is nood aan meer politieke aandacht om het thema bespreekbaar te maken en hierover te sensibiliseren. Daarnaast is er nood aan investeringen om onderzoek te bevorderen en zo meer kennis te vergaren en verspreiden over perimenopauze en efficiënte en kwalitatieve behandelingsmethoden te ontwikkelen om de levenskwaliteit van vrouwen te verhogen. Deze wetenschappelijke inzichten zijn tenslotte nodig om een onderbouwd beleid uit te tekenen om de participatie van vrouwen in de perimenopauze te ondersteunen.