Search
Close this search box.

Genderdatakloof en gezondheidszorg (N-VA)

Samenvatting

N-VA stelt dat technologie en digitalisering zorg toegankelijker en kwalitatiever kan maken (p. 30). Zo wil de partij dat burgers hun gezondheidsdata kunnen ‘doneren’ met garanties voor hun privacy, net zoals voor een orgaandonatie. Door medische dossiers, genetische informatie, biologische stalen en informatie over levensstijl beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek wil de partij nieuwe inzichten stimuleren voor gezondheidsvraagstukken. De nood aan dataverzameling rond gender- en sekseverschillen voor genderbewuste gezondheidszorg vermeldt N-VA echter niet.

Impact

Het delen van data voor wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan het dichten van de genderdatakloof mits daarbij aandacht wordt besteed aan het differentiëren op basis van sekse enerzijds, en genderidentiteit anderzijds. Gezien N-VA niet de expliciete nood aan meer genderspecifieke en seksespecifieke data vermeldt, is het onduidelijk of hun voorstellen genderspecifieke en genderbewuste zorg kunnen bevorderen.

Menstruatiearmoede en -welzijn

Samenvatting

Menstruatiearmoede en -welzijn komen niet aan bod in het partijprogramma van N-VA.

Impact

Gezien dit onderwerp niet aan bod komt in haar partijprogramma, valt aan te nemen dat N-VA hierover geen beleidsvoorstellen uitgewerkt heeft. Hierdoor negeert de partij de specifieke noden en uitdagingen die gepaard gaan met menstruatie, in het bijzonder voor personen in armoede (lees meer bij Netwerk tegen Armoede). Nochtans weerhoudt menstruatiearmoede de meest kwetsbare personen ervan volwaardig te participeren in de samenleving en is er bovendien nood aan beleid rond hevige menstruatiepijn, net zoals rond endometriose.

Endometriose

Samenvatting

Endometriose komt niet aan bod in het partijprogramma van N-VA.

Impact

Endometriose is nog steeds weinig bekend, ook bij medisch personeel. Patiënten lopen vaak jarenlang rond zonder hulp of correcte diagnose. Er is nood aan politieke aandacht en investeringen om onderzoek te bevorderen en aan sensibilisering te doen onder hulpverleners. Dat is nodig om meer kennis te vergaren en verspreiden over endometriose en efficiënte en kwalitatieve behandelingsmethoden te ontwikkelen.

Perimenopauze

Samenvatting

Perimenopauze komt niet aan bod in het partijprogramma van N-VA.

Impact

De perimenopauze is nog steeds taboe. De effecten ervan op het welzijn, maar ook op de participatie van vrouwen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, en breder in de samenleving zijn uiteenlopend en onderbelicht. Er is nood aan meer politieke aandacht om het thema bespreekbaar te maken en hierover te sensibiliseren. Daarnaast is er nood aan investeringen om onderzoek te bevorderen. Dit is nodig om meer kennis te vergaren en verspreiden over perimenopauze en efficiënte en kwalitatieve behandelingsmethoden te ontwikkelen om de levenskwaliteit van vrouwen te verhogen. Deze wetenschappelijke inzichten zijn tenslotte nodig om een onderbouwd beleid uit te tekenen om de participatie van vrouwen in de perimenopauze te ondersteunen.