Search
Close this search box.

Ruimte voor een kritisch en autonoom middenveld (cd&v)

Samenvatting

Doorheen het verkiezingsprogramma wordt duidelijk dat cd&v het maatschappelijk middenveld in bijna alle beleidsdomeinen ziet als een belangrijke partner, die participatie van verschillende groepen van de bevolking moet garanderen: armoedebestrijding, landbouwbeleid, economie, leefmilieu, …

  • “Wij waarderen verenigingen die emanciperen en verbinden, en geloven dat zulke organisaties terecht overheidssteun kunnen ontvangen. Natuurlijk, aan subsidies mogen voorwaarden verbonden zijn – het blijft belastinggeld. Maar we verzetten ons tegen de tendens om subsidies enkel toe te kennen als organisaties zich voegen naar een overheidsvisie. Dit zou hen reduceren tot werktuigen van beleid, hun bewegingsvrijheid inperken en ingaan tegen de vrijheid waarop elke vereniging recht heeft. cd&v verdedigt de visie dat verenigingen hun eigen maatschappelijke doelen moeten kunnen nastreven, gedreven door de intrinsieke motivatie van hun leden, zonder dat ze enkel een middel worden om beleidsdoelen te realiseren.” (p. 96)
  • “De overheid is er om de inspanningen van haar burgers te ondersteunen, niet om deze te vervangen. Ze mag aan die ondersteuning voorwaarden koppelen, maar een vereniging dient niet om de doelstellingen van een overheid uit te voeren. We verzetten ons daarom tegen de tendens om enkel subsidies toe te kennen aan organisaties die zich inschrijven in de realisatie van het overheidsbeleid. Verenigingen moeten met hun kernactiviteit bezig kunnen zijn – het organiseren van vrijetijdsactiviteiten en het verenigen van mensen om samen vorm te geven aan de samenleving. Wij verzetten ons tegen het gebruik van verenigingen als louter werktuigen voor overheidsbeleid en verdedigen de fundamentele vrijheid van elke vereniging. Ook organisaties die gesubsidieerd worden moeten zelf hun maatschappelijke rol kunnen kiezen en uitbouwen. Respect voor verenigingen tonen we door een adequate financiële ondersteuning, zoals een indexering van de werkingssubsidies, minder planlast en meer regelrust.” (p. 98)

Impactanalyse

cd&v beschouwt het maatschappelijk middenveld als een belangrijke partner, die participatie van verschillende groepen van de bevolking moet garanderen. De partij neemt duidelijk stelling in tegen de instrumentalisering en politieke intimidatie van middenveldorganisaties. De partij pleit ook voor een goede financiële ondersteuning en vermindering van de planlast.