Search
Close this search box.

Rechtvaardig migratie- en regularisatiebeleid (Vlaams Belang)

Samenvatting

Alle punten in het partijprogramma van het Vlaams Belang zijn gericht op het terugdringen van migratie, met als einddoel een migratiestop. Om dat te bewerkstelligen, wil de partij de Europese buitengrenzen fysiek afsluiten, mensenrechtenverdragen aanpassen, en (illegale) pushbacks tot officieel beleid maken. Ook wil de partij gezinshereniging ‘aan banden leggen’ door extra voorwaarden, waaronder een hogere inkomensvereiste en een inburgeringsexamen op te leggen (p. 17). 

Mensen die zonder wettig verblijf in België leven moeten volgens de partij worden opgespoord door middel van een ‘illegalendatabank’ (p. 18), het uitlezen van de gsm’s van mensen op de vlucht (p. 18) en woonstbetredingen door de politie op adressen waar vermoed wordt dat er mensen zonder verblijfspapieren wonen. De partij pleit ook voor extra gesloten centra, om deze mensen vervolgens vast te houden in afwachting van hun deportatie.  

Ook van nieuwkomers die al wel hun Belgische verblijfspapieren hebben, wil het Vlaams Belang de sociale rechten inperken. Zo pleit de partij voor ‘een aparte sociale zekerheid voor immigranten’ (p. 35): “Enkel wie acht jaar in dit land verblijft, minstens drie jaar gewerkt en bijgedragen heeft en voldoende kennis van het Nederlands heeft, krijgt toegang tot onze sociale zekerheid.” 

Daarnaast stelt Vlaams Belang nog een aantal andere maatregelen voor, zoals de afschaffing van Federaal Migratiecentrum Myria (p. 18), het organiseren van een referendum over migratie (p. 18), en het ‘schrappen van de financiering van de opengrenzenlobby’ (p. 18). Deze lobby bestaat niet.

Impactanalyse

Het Vlaams Belang is transparant over zijn houding ten aanzien van mensenrechten: ze zijn slechts een sta-in-de-weg voor het inperken van migratie. De partij pleit ervoor om bestaande mensenrechtenverdragen aan te passen om hun migratiebeperkingen te kunnen doorvoeren. 

Het uitvoeren van het partijprogramma van Vlaams Belang zal dus zonder twijfel leiden tot een toename van mensenrechtenschendingen ten aanzien van mensen op de vlucht. Belangrijk om hierbij op te merken is dat het huidige Europese en Belgische beleid hier op veel vlakken die mensenrechten nu al schendt. Dit gaat van dodelijke pushbacks, waarbij mensen op de vlucht met geweld worden ’teruggeduwd’ tot over de Europese grens, tot het schenden van het recht op opvang, recht op huisvesting en het recht op voedsel van asielzoekers in België. Wanneer het programma van Vlaams Belang wordt uitgevoerd, zullen deze schendingen enkel verergeren. Daarnaast introduceert het Vlaams Belang ook nieuwe mensenrechtenschendingen: zo zijn hun beleidsvoorstellen rond gezinshereniging in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, die het recht op een gezinsleven voor iedereen verankeren. Ook de aparte sociale zekerheid voor migranten is een maatregel die discriminatie wettelijk verankert. Een wetswijziging door de huidige Vlaamse regering dat op gelijkaardige wijze de toegang tot de Vlaamse Sociale Bescherming inperkte voor nieuwkomers werd vorig jaar om die reden door het Grondwettelijk Hof vernietigd.