Search
Close this search box.

Rechtvaardig migratie- en regularisatiebeleid (Open Vld)

Samenvatting

Open Vld pleit voor. een snellere asielprocedure door een ‘samensmelting van alle asiel- en migratiediensten tot één grote instantie die sneller en efficiënter werkt’ (P.89). Vervolgens wil Open Vld het aantal plaatsen in de gesloten asielcentra verhogen voor meer uitstroom  en stelt voor het Masterplan Gesloten Centra prioritair uitvoeren. De partij wil private spelers inzetten om de capaciteit op te drijven.  Verder hoopt de partij de instroom van asielzoekers te ontmoedigen door strengere controles en screening van migranten aan de buitengrenzen, migratiedeals met derde landen en opvang in de regio en een verplichte verdeelsleutel voor vluchtelingen tussen EU lidstaten, verstrenging van gezinshereniging en taalvereisten en inburgering vanuit het land van herkomst. Ook de toegang tot sociale zekerheid wordt beperkt en kan geleidelijk aan opgebouwd worden. Het is onduidelijk in het partijprogramma wanneer het  om een migrant, asielzoeker of persoon op de vlucht gaat.

Impactanalyse

Open Vld gaat er in feite al vanuit dat aanvragen ongegrond zijn en pleit daarom voor een strengere controle aan de buitengrenzen. Daarbij worden de fundamentele basisrechten voorwaardelijk gemaakt en dreigt de partij mensen op de vlucht uit te sluiten door vooropgestelde wantrouwen. Doordat er in dit verkiezingsprogramma geen duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen migrant, asielzoeker of persoon op de vlucht is het onduidelijk voor wie de speerpunten eigenlijk van toepassing zijn. Bij de samensmelting van  alle asiel- en migratiediensten tot één grote instantie staat niet vermeld hoe de beoordeling van asielaanvragen zal verlopen. Ook voor de vele mensen zonder wettig verblijf is het onduidelijk welke oplossingen tot regularisatie Open Vld aanbieden, al dan niet voorstaat.

Het sluiten van migratiedeals met derde landen voor de opvang van mensen op de vlucht zal niet, zoals Open Vld beweert, de grondoorzaken van migratie aanpakken.

Relevante passages uit het partijprogramma van Open Vld

“Via de EU sluiten we migratiedeals met derde landen met als uitgangspunt vluchtelingen op te vangen in de regio. We zorgen ervoor dat ze daar goed opgevangen en ondersteund worden. Zo nemen we de grondoorzaken weg en houden we controle over onze grenzen.” (P.88) 

 “Opvang gebeurt altijd in menswaardige omstandigheden. Als liberalen komen we op voor de menselijke waardigheid van elk individu op ons grondgebied. We aanvaarden niet dat mensen op straat moeten slapen in afwachting van een beslissing in hun asielprocedure. We ijveren voor snellere asielprocedures en een toereikende opvangcapaciteit.” (P.90)

“De voorwaarden voor gezinshereniging moeten worden verstrengd. We moeten oppassen dat we geen aanzuigeffect creëren. Wie alsnog naar hier komt in het kader van gezinshereniging moet op eigen benen kunnen staan. We kijken daarom streng toe op wie naar ons land komt en dat ze geen onredelijke belasting mag vormen op onze samenleving. Daarom leggen we de voorwaarden voor gezinshereniging minstens op hetzelfde niveau als in andere EU-landen. Zo vragen we een minimumverblijf van twee jaar vooraleer men familie kan laten overkomen. We verwachten ook dat ze hier een bijdrage leveren. De toegang tot de sociale zekerheid wordt gradueel opgebouwd. We vragen dat ze in hun thuisland al een basiskennis van het Nederlands verwerven en ook leren over onze fundamentele normen en waarden. Zo houden we controle op wie ons land binnenkomt.” (P.88)

“Er komen strengere controles en screening van migranten aan de buitengrenzen, om snel te bepalen of aanvragen ongegrond zijn. Op Europees niveau komt er een verplichte verdeelsleutel voor vluchtelingen tussen de lidstaten. Voor lidstaten die zich niet aan de afspraken binnen het Europese migratie- en asielbeleid houden, volgen sancties.” (P.91)

“De inburgering moet volgens de partij beginnen in het land van herkomst. Dit door een (digitale) basiscursus Nederlands en een cursus over de fundamentele principes van onze samenleving (zoals scheiding kerk-staat, gelijkheid man-vrouw, non-discriminatie en vrije meningsuiting, ….) volgen. Ook voor mensen uit arbeidsmigratie is er mogelijkheid om vooraf de cursus maatschappelijke oriëntatie te volgen en de taal te leren. Het inburgeringstraject wordt rechtstreeks gekoppeld aan de verblijfsvergunning. Wie weigert in te burgeren of weigert onze fundamentele waarden en normen te erkennen, verliest de verblijfsvergunning.” (P. 114)

“Ook voor nieuwkomers van binnen de EU is er inburgering. Er zijn ook heel wat nieuwkomers van binnen de EU. Diegenen die aankloppen voor een leefloon of sociale steun verplichten we in te burgeren. Dat kan door de uitkeringen te koppelen aan het volgen van een inburgeringstraject. Op die manier maken we van nieuwkomers uit de EU ook sterke burgers.” (P.115)