Search
Close this search box.

Kerntaken van de politie (N-VA)

Samenvatting

De N-VA pleit ook voor een kerntakendebat en schuift voor het veiligheidsbeleid een taakverdeling naar voor waar ook sterk ingezet wordt op private veiligheidsbedrijven. Het uitgangspunt lijkt daarbij efficiëntie te zijn, waarbij het monopolie op geweld bij de politie blijft liggen.

Impactanalyse

De beleidsvoorstellen van de N-VA over de politie gaan uit van een bestuurlijke efficiëntie, maar gaan niet van een mensenrechtenkader waarbij preventief werken met kwetsbare groepen moet zorgen voor minder discriminatie en politiegeweld.

Relevante passages uit het partijprogramma van N-VA

“We zetten het kerntakendebat terug op de agenda en zorgen ervoor dat de resultaten ervan deze keer ook effectief verder geïmplementeerd worden. We maken komaf met de starre structuren die binnen de politie nog steeds bestaan waardoor de noodzakelijke overheveling van bepaalde taken zowel binnen de politiediensten zelfs als naar andere actoren wordt bemoeilijkt.   » De uiteindelijke taakverdeling baseren we op de principes van wederzijds respect, vertrouwen, gelijkwaardigheid en transparantie en heeft als uitgangspunt dat het gebruik van dwang en proportioneel geweld uitsluitend toekomt aan onze politiediensten. » Het garanderen van onze veiligheid is niet langer een individuele bevoegdheid van de politiediensten maar wel een collectieve ambitie waarbij alle actoren binnen onze veiligheidsketen hun verantwoordelijkheden moeten (kunnen) opnemen. We blijven daarom verder inzetten op het verdiepen en vereenvoudigen van de samenwerking tussen zowel de overheidsdiensten, de private bedrijven, de kennisinstellingen als de burgers en maken komaf met de negatieve perceptie die er nog steeds heerst ten aanzien van de samenwerking tussen politie en private (bewakings)diensten. De krapte op de arbeidsmarkt blijft aanhouden/zal blijven aanhouden en dat terwijl de uitdagingen op het vlak van veiligheid enkel maar zullen toenemen/ nog nooit zo groot zijn geweest. Onze politie kan en zal naar de toekomst toe voor bepaalde taken dan ook alle hulp kunnen gebruiken. De N-VA blijft er dan ook voorstander van om zoveel mogelijk oneigenlijke politietaken zoals het verlenen van advies inzake inbraakpreventie, de controle van conformiteit van voetbalstations, het verlenen van advies inzake verkeerseducatie enzovoort te laten uitvoeren door private (bewakings)diensten. » Om deze samenwerkingen te doen slagen zijn concrete en duidelijke afspraken inzake gegevensuitwisseling essentieel.  We vereenvoudigen dan ook de formaliteiten voor het uitwisselen van informatie tussen politiediensten onderling en tussen politiediensten en externe diensten (met handhavingsbevoegdheden) door het sluiten van een intergouvernementele kaderovereenkomst die de beginselen van de wet op de gegevensbescherming respecteert, maar de administratieve lasten voor de respectieve diensten tot een strikt minimum beperkt.” (p. 66)

“We moeten de slagkracht van deze gespecialiseerde eenheden van de federale politie dan ook verhogen door komaf te maken met het huidige tekort aan capaciteit en middelen.” (p. 67)