Search
Close this search box.

Kerntaken van de politie (cd&v)

Impactanalyse

cd&v zet niet enkel in op politionele repressie maar heeft ook oog voor preventie. Ze stellen ook een kerntakendebat voor, maar jammer genoeg gaat die in de eerste plaats over efficiëntie binnen de politionele sector en wordt die niet gelinkt aan een mensenrechtenkader. De aandacht voor integriteit van het politiepersoneel is positief, maar moet hand in hand gaan met betere meldingsprocedures voor burgers. Ook de aandacht voor sociale cohesie is positief, maar het is jammer dat cd&v daarbij het probleem van racisme en geweld door de politie niet benoemt.

Relevante passages uit het partijprogramma van cd&v

“Al te vaak wordt bij problemen in de maatschappij, of bij crisissen, meteen, en uitsluitend gekeken naar de hulp- en veiligheidsdiensten. Het wordt soms vanzelfsprekend geacht dat enkel zij de veiligheid in de samenleving kunnen waarborgen. Natuurlijk zijn onze hulp- en veiligheidsdiensten essentiële schakels, maar ook armoedebestrijding, grootstedenbeleid, jeugdwerk, inburgering, justitie en re-integratie zijn bijvoorbeeld belangrijk. We kunnen dat niet genoeg blijven benadrukken. Processen moeten afgestemd worden op deze integrale benadering van veiligheid waarbij preventie, preparatie en nazorg even belangrijk zijn als de daadwerkelijke bestrijding van incidenten.” (p. 373)

“In een warme en geborgen samenleving zijn veiligheid en respect onmisbare waarden. De veiligheid van haar inwoners garanderen, is dan ook een kerntaak van de overheid. Tegelijkertijd kan die verantwoordelijkheid niet enkel en alleen aan de overheid worden toevertrouwd. Een veilige samenleving start ook bij de burger zelf. Een buurtinformatienetwerk zorgt er bijvoorbeeld voor dat burgers, de bestuurlijke overheden en de politie de handen in elkaar kunnen slaan om samen werk te maken van een veilige buurt door maximaal in te zetten op preventie. We stimuleren dat burgers een oogje in het zeil houden en zorgen voor elkaar door middel van positieve vormen van sociale controle. Voorbeelden als de buurtvrijwilligers, sfeerbeheerders en stadsmariniers tonen aan dat een preventieve aanpak werkt en dat vrijwilligers en het middenveld hierin een belangrijke rol kunnen spelen. (…) We moedigen de zogenaamde co-productie van veiligheid verder aan, door in te zetten op sociale cohesie en het actief betrekken van burgers. Een belangrijk instrument daarvoor zijn de buurtinformatienetwerken. We blijven de oprichting van nieuwe buurtinformatienetwerken actief aanmoedigen en faciliteren.” (p. 373)

“Op evenementen en in uitgaansbuurten zetten we bewustwordingsteams of infocoaches rond grensoverschrijdend gedrag in, die omstaanders kunnen bijstaan bij gevallen van gendergerelateerd geweld, racisme of discriminatie. We maken werk van de oprichting van lokale vrijwilligerskorpsen die extra ondersteuning kunnen bieden in situaties waarin de hulpdiensten handen tekortkomen. We bieden gemeenten een kader aan waarbinnen ze zoveel mogelijk vrijheid krijgen om een vrijwilligerskorps vorm te geven volgens de eigen noden.” (p. 374)

“Sinds de politiehervorming van begin deze eeuw, is de maatschappij danig verder geëvolueerd en daarmee zijn ook de politietaken een pak complexer geworden. De structuren en de financiering van de politie zijn echter onvoldoende mee geëvolueerd. Een nieuwe hervorming van onze politieorganisatie dringt zich op. Enkel op die manier kan een efficiënte werking van de Geïntegreerde Politie ook naar de toekomst toe worden gegarandeerd.” (p. 375)

“We organiseren een kerntakendebat voor de Federale en de Lokale Politie en zorgen voor een herdefiniëring van de takenpakketten. De Federale Politie wordt verantwoordelijk voor de uitoefening van de supergespecialiseerde politietaken, zowel op gerechtelijk als op bestuurlijk vlak, en de coördinatie van de internationale politiesamenwerking.” (p. 376)

“De integriteit van het politiepersoneel moet gedurende de hele loopbaan binnen de politie gegarandeerd zijn. Alleen zo kunnen we vermijden dat er misbruik gemaakt wordt van het ambt. We maken daarom verder werk van de implementatie van het concept ‘screening van politiepersoneel doorheen de ganse loopbaan’ zodat we de integriteit van de medewerkers optimaal kunnen blijven monitoren.” (…)

“De relatie tussen jongeren en de politie is voor verbetering vatbaar. We werken een ‘kindtoets’ uit die een leidraad moet vormen voor interventies waarbij minderjarigen betrokken zijn.” (p. 380)