Search
Close this search box.

Juridische en proactieve praktijktesten om discriminatie op te sporen (N-VA)

Samenvatting

De N-VA doet over praktijktesten geen uitspraken in hun programma. Ze spreekt zich uit tegen racisme en discriminatie, maar het is onduidelijk welk beleid ze hierrond willen voeren. De N-VA legt veel nadruk op individuele verantwoordelijkheid, maar is minder duidelijk over hoe ze op samenlevingsniveau willen ingrijpen.

Impactanalyse 

Enkel de nadruk leggen op individuele verantwoordelijkheid is niet vodoende om racisme en discriminatie aan te pakken. Praktijktesten kunnen ingezet worden om zowel te sensibiliseren als sanctioneren.

Relevante passages uit het partijprogramma van N-VA

“Wij willen de volwaardige participatie van elke burger aan onze samenleving door in te zetten op een gedeeld burgerschap met gelijke rechten, waarden en normen die voor iedereen gelden, een integrale toegankelijkheid voor personen met een beperking en een doorgedreven aanpak van discriminatie en racisme. Vlaanderen is een plek waar iedereen zichzelf moet kunnen zijn. De N-VA streeft naar een samenleving waar iedereen zich maximaal kan ontplooien, ongeacht huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid of beperking. Gelijke kansen betekent voor de N-VA wel geen gelijke uitkomsten. Jongeren, nieuwkomers en bij uitbreiding alle mensen moeten de vele kansen die Vlaanderen biedt met beide handen grijpen als ze hier een succesvol bestaan willen uitbouwen. Merken we dat het voor bepaalde groepen moeilijk lukt om op te klimmen in onze samenleving, dan is het wel mede een opdracht van de politiek om dat te helpen remediëren, zonder evenwel te vervallen in betutteling.  Wij staan voor een inclusieve samenleving. Nieuwkomers die hier verblijfsrecht vergaren kunnen onze gemeenschap mee kleur geven. Wel vragen we hen om onze taal te leren, de basisregels van onze samenleving te respecteren en na te leven, mee hun bijdrage te leveren aan onze gemeenschap en om ons burgerschap, dat gepaard gaat met bepaalde waarden, normen, rechten en plichten te omarmen. (…)  Racisme en discriminatie zijn onaanvaardbaar en staan haaks op de basisprincipes van een democratische rechtsstaat. We sluiten onze ogen niet voor de discriminatie van personen met een migratieachtergrond en treden streng op tegen discriminatie op basis van herkomst. » We geven hen kansen en maken hen zelfredzaam door in te zetten op integratie, taalcursussen en begeleiding naar de arbeidsmarkt.  » We hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor vrouwen met een migratieachtergrond, die nog steeds ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt.” (p. 88)