Search
Close this search box.

Vertegenwoordiging en besluitvorming (Groen)

Samenvatting

Volgens Groen moet de overheid een representatieve afspiegeling zijn van de maatschappij waarvan zij ten dienste staat (p. 221), des te meer omdat ze een voorbeeldfunctie bekleedt op het vlak van diversiteit en gelijke kansen (p. 268). Daarom wil de partij bindende streefcijfers voor overheidsfuncties. Ook moeten de selectiecomités volgens Groen diverser worden samengesteld, om stereotiepe denkbeelden bij de aanwerving van overheidspersoneel tegen te gaan. Ook wil Groen een betere monitoring van de instroom in elke fase van het selectieproces. Groen is voorstander van positieve acties zoals streefcijfers, voorrang bij gelijke geschiktheid, aanwervingsquota voor jobstudenten en stagiairs, mentorprojecten, opleidingsprogramma’s, enzovoort (p. 268).

Op het vlak van volksvertegenwoordiging wil Groen een ritssysteem op de volledige kieslijst, evenals een genderquotum van maximaal twee derde voor alle regeringen en colleges van burgemeester en schepenen (p. 257). Groen wil alle regeringen en kernkabinetten bij wet een genderevenwichtige vertegenwoordiging opleggen. Ook bij politieke benoemingen streeft de partij naar genderpariteit (p. 274). Ook wil zij dat regeringen positieve maatregelen nemen waarover ze jaarlijks rapporteren en dat zij in de begroting gender budgeting implementeren volgens de handleiding van het IGVM. Dat wil zeggen dat bij de overheidsfinanciën rekening gehouden wordt met de noden en belangen van vrouwen, mannen én mensen met een non-binaire genderidentiteit (p. 274). Hetzelfde geldt voor gendermainstreaming: Groen wil dat gender binnen elk beleidsdomein geïntegreerd wordt om een inclusief beleid te bevorderen (p. 274). Op het Europese niveau verdedigt Groen een bindend pariteitsmechanisme voor de kieslijsten bij de Europese verkiezingen en een genderevenwicht in de EU-besluitvorming, ook in de topfuncties. Wel voegt Groen hieraan toe dat dit principe herdacht moet worden eens niet-binaire genderidentiteit erkend wordt, iets waar Groen voor pleit (lees meer bij çavaria) (p. 359).

Ook in andere geledingen van de samenleving is Groen voorstander van quota en positieve acties. Deze laatsten wil de partij implementeren op alle niveaus in bedrijven, ook aan de top (p. 268). Groen toont zich resoluut voorstander van genderquota “op plaatsen waar de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies opvallend is, zoals de academische wereld en de hoge magistratuur” (p. 146). Dat geldt evenzeer voor voorzitters, bestuurders en directies van (semi)overheidsinstellingen. Selectiecriteria moeten volgens de partij meer transparant en gendergevoelig worden. Op plaatsen waar vrouwen al toegang hebben tot hogere functies kiest Groen voor zelfregulering. Groen wil organisaties vragen om concrete doelstellingen op te stellen voor een betere genderbalans en om te duiden hoe ze die zullen opvolgen. Groen pleit voor een beter genderevenwicht binnen:

  • Onderwijs: Groen wil een financiële stimulans invoeren voor mannen en vrouwen die kiezen voor een opleiding in een beroep waarin zij ondervertegenwoordigd zijn. Op die manier wil Groen genderstereotypen bestrijden (p. 170).
  • Defensie: Groen pleit voor een concreet streefcijfer, met name dat vrouwen in 2030 30% uitmaken van alle werknemers in defensie. Bij gelijke geschiktheid moet voorrang worden gegeven aan een vrouw (p. 340).
  • Vredes- en klimaatonderhandelingen en andere diplomatieke initiatieven: Groen eist dat vrouwen consequent betrokken worden omdat zij disproportioneel harder getroffen worden in gewapende conflicten en andere crises . Om een feministisch buitenlands beleid te kunnen voeren, pleit Groen voor gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in internationale politieke organen van multilaterale samenwerkingsverbanden (p. 321).

Impact

Positieve acties, voorrang bij gelijke geschiktheid, bindende streefcijfers, quota en transparante selectieprocedures zijn allemaal maatregelen die kunnen bijdragen aan meer gendergelijke vertegenwoordiging in tal van sectoren. Groen toont zich in het algemeen voorstander van dergelijke maatregelen om gendergelijkheid te bevorderen. Specifiek in overheidsdiensten, politieke en diplomatieke organen zijn haar voorstellen gunstig om niet alleen een positieve en democratische representatie van de samenleving te zijn, maar evenzeer om in de praktijk gelijke kansen te bevorderen. Gendergelijkheid en diversiteit bevorderen inclusief beleid omdat verschillende standpunten, ervaringen en behoeften beter begrepen en vertegenwoordigd zijn in besluitvormingsprocessen. Zo worden de belangen van een diverse samenleving behartigd, wat ook het vertrouwen in de legitimiteit van besluitvormingsprocessen en de democratie vergroot. Daarnaast draagt een genderevenwicht in machtige posities bij aan het verminderen van de loonkloof, vermits topfuncties vaak gepaard gaan met hogere lonen. De beleidsvoorstellen van Groen dragen dan ook bij aan het doorbreken van het glazen plafond in verschillende sectoren. Diverse rolmodellen dragen bovendien bij aan een natuurlijke toeleiding en toenemende diversiteit.