Search
Close this search box.

Vertegenwoordiging en besluitvorming (Vooruit)

Samenvatting

Om gendergelijkheid te bereiken in alle politieke organen pleit Vooruit voor een verplicht genderevenwicht op elk niveau, van de federale regering tot de gemeentebesturen (p. 229): maximaal 50% van de leden mag volgens de partij tot eenzelfde genderidentiteit behoren (p. 252). Ook binnen het overheidspersoneel wil Vooruit een afspiegeling van de beroepsbevolking. Streefcijfers en positieve actie bij de overheid zijn daarbij belangrijk en worden uitgebreid naar sectoren die gereguleerd en gesubsidieerd zijn door de overheid. Het al dan niet behalen van streefcijfers wordt meegenomen in de evaluatie van leidinggevende ambtenaren (p. 222). Ook in andere domeinen wil Vooruit zorgen voor meer diversiteit om de maatschappelijke realiteit beter te weerspiegelen:

  • Vooruit wil quota invoeren voor de bestuurs- en uitvoerende functies in publieke financieel-economische instellingen en ze verder uitbreiden voor dergelijke functies in overheids- en beursgenoteerde bedrijven (p. 229);
  • In het onderwijs streeft de partij naar een betere toeleiding van meisjes naar STEM-richtingen en veiligheidsberoepen evenals van jongens naar zorgberoepen, in de hoop een beter genderevenwicht binnen bepaalde beroepscategorieën te creëren en diversere rolmodellen zichtbaar te maken (p. 228);
  • De partij wil meer diversiteit binnen het volledige politiekorps en dus een aanwervingsbeleid dat hierop afgestemd is (p. 207);
  • In de sport wil Vooruit meer diversiteit garanderen op het bestuursniveau door verplichte minima in te voeren (p. 244);
  • In het buitenlands en ontwikkelingsbeleid wil Vooruit meer gendergelijkheid, specifiek in vredesonderhandelingen en vredesopbouw, om de rechten van vrouwen en meisjes in vredesprocessen veilig te stellen (p. 271).

Impact

De maatregelen die Vooruit in verschillende sectoren wil invoeren zoals streefcijfers, positieve actie, quota en verplichte pariteit zijn belangrijke elementen in het uitbouwen van een diversiteitsbeleid, zowel voor publieke als private tewerkstelling, en effectieve instrumenten om diversiteit te implementeren, waaronder een beter genderevenwicht. Gendergelijkheid en diversiteit in besluitvorming dragen bij aan inclusief beleid omdat verschillende standpunten, ervaringen en behoeften beter begrepen en vertegenwoordigd zijn in besluitvormingsprocessen. Zo worden de belangen van een diverse samenleving behartigd, wat ook het vertrouwen in de legitimiteit van besluitvormingsprocessen en de democratie vergroot. Daarnaast draagt een genderevenwicht in machtige posities bij aan het verminderen van de loonkloof, vermits topfuncties vaak gepaard gaan met hogere lonen. De beleidsvoorstellen van Vooruit dragen bij aan het doorbreken van het glazen plafond in verschillende sectoren. Diverse rolmodellen dragen bovendien bij aan een natuurlijke toeleiding en toenemende diversiteit. Opmerkelijk is dat Vooruit voor de volledige arbeidsmarkt pleit voor een Evenredige Arbeidsmarkt Deelname-beleid, naar het Canadese model, maar gender hierbij niet vermeld wordt als parameter (p. 222). Het gaat om een scan die ondernemingen met meer dan vijftig medewerkers om de twee jaar moeten maken van de samenstelling van het volledige personeelsbestand volgens criteria zoals handicap en etnisch-culturele achtergrond per functieniveau. Het genderevenwicht van een onderneming mee opnemen in een dergelijke scan zou gendergelijkheid in de volledige arbeidsmarkt in kaart brengen en, indien hiermee aan de slag wordt gegaan, bevorderen (p. 222).