Search
Close this search box.

Vertegenwoordiging en besluitvorming (Open Vld)

Samenvatting

Open Vld streeft naar genderdiversiteit op de werkvloer en specifiek in management-, directie en bestuursfuncties omdat “evenredige participatie en vertegenwoordiging in alle maatschappelijke en politieke geledingen zorgt  voor meer inclusie in het algemeen” (p. 111). De partij stelt dat er actief gezocht moet worden naar vrouwelijke kandidaten en er gestreefd moet worden naar een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in selectiejury’s (p. 111). In een hoofdstuk gewijd aan gelijke kansen voor vrouwen pleit de partij voor meer vrouwen in directiecomités (p. 116). Hierover zegt zij dat ze tegen het gebruik van quota als doel is, maar erkent de partij wel dat het noodzakelijk blijft ze in te zetten als middel omdat zij bijvoorbeeld hun nut bewezen hebben in de Raden van Bestuur van autonome overheidsbedrijven en private beursgenoteerde bedrijven: het aantal vrouwen is daar verdrievoudigd tussen 2008 en 2017, aldus Open Vld (p. 116). Open Vld pleit er dan ook voor om in diezelfde bedrijven gelijkaardige quota te implementeren voor directiecomités mis een overgangstermijn (p. 116).

Impact

Quota zijn bij wet vastgelegd als tijdelijke maatregelen met als doel het wegwerken van een bestaande ongelijkheid, op voorwaarde dat zij de rechten van een ander niet beknotten (artikel 16, §1 en §2 van  de Wet ter  bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen van 10 mei 2007 alsook artikel 4 van het VN-Vrouwenverdrag). Ze zijn dus per definitie een middel, en niet een doel op zich. Open Vld erkent desalniettemin de effectiviteit van quota om gelijke vertegenwoordiging en besluitvorming te bereiken, evenals de noodzakelijkheid ervan voor het voeren van een inclusief beleid. De partij pleit er dan ook voor om quota op directieniveaus in te voeren, wat kan bijdragen aan meer gendergelijkheid op impactvolle niveaus. Daarnaast draagt een genderevenwicht in machtige posities bij aan het verminderen van de loonkloof, vermits topfuncties vaak gepaard gaan met hogere lonen. De beleidsvoorstellen van Open Vld dragen bij aan het doorbreken van het glazen plafond in verschillende sectoren. Diverse rolmodellen dragen bovendien bij aan een natuurlijke toeleiding en toenemende diversiteit. Opvallend is wel dat de partij in haar visie rond ongelijke vertegenwoordiging vertrekt van de ondervertegenwoordiging van vrouwen, terwijl het in sommige contexten net mannen zijn die ondervertegenwoordigd zijn. De focus van Open Vld ligt op het wegwerken van de ondervertegenwoordiging en benadeelde positie van vrouwen, wat genderstereotypen kan bevestigen, veeleer dan het bereiken van gendergelijkheid. Aangezien vrouwen  en  mannen  respectievelijk  de  helft  van  de  bevolking  uitmaken,  is  een ondervertegenwoordiging van de ene groep ten opzichte van de andere een democratisch deficit. Nog vooruitstrevender en effectiever zou dan ook zijn om te streven naar democratische pariteit, naar het voorbeeld van landen zoals Noorwegen, Zweden en Frankrijk. Pariteit zou dan een permanente en positieve doelstelling worden, in plaats van een tijdelijke maatregel om de achterstelling van een benadeelde groep te remediëren.