Search
Close this search box.

Vertegenwoordiging en besluitvorming (cd&v)

Samenvatting

In een hoofdstuk over bestuurszaken wijdt cd&v een deel aan ‘tewerkstelling van kansengroepen’. Daarin stelt zij dat overheidsdiensten een afspiegeling moeten zijn van de diverse samenleving die Vlaanderen is (p. 417). Ook in de private en andere sectoren moet die diversiteit aanwezig zijn, maar de overheid dient hier het goede voorbeeld in te geven, aldus cd&v. In dit kader wil de partij verder inzetten op meer vrouwen in het topmanagement (p. 416). Ze verwijst daarbij naar de huidige streefcijfers en merkt op dat met 23,2% aan het einde van 2022 de beoogde 40% vrouwen in de Vlaamse administratie niet behaald is, in tegenstelling tot de 40% vrouwelijke mandaathouders in de federale administratie, waarmee de beoogde 33% overschreden is. cd&v vindt dat meer vrouwen in topmanagement een prioritaire beleidsdoelstelling moet zijn, maar concretiseert dit verder niet (p. 418). 

Specifiek wil cd&v inzetten op meer vrouwelijk personeel binnen defensie (p. 335) en op een goed evenwicht tussen vrouwen en mannen op alle niveaus van het diplomatiek corps (p. 317). Binnen ontwikkelingssamenwerking beoogt cd&v in te zetten op het bevorderen van onderwijskansen voor meisjes, evenals op de gelijkwaardige participatie van vrouwen en meisjes in beleidsvorming en -uitvoering gezien zij onevenredig zwaar worden getroffen door klimaatverandering (p. 332).

Ook erkent cd&v dat vrouwen, in het bijzonder vrouwen met een migratieachtergrond, nog steeds ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en specifiek in leidinggevende functies (p. 157). Om ervoor te zorgen dat vrouwen kunnen opklimmen in bedrijven, pleit de partij voor een inclusieve bedrijfscultuur met aandacht voor het evenwicht tussen werk en privéleven van werknemers, sensibiliseringscampagnes met rolmodellen en een evenwichtige samenstelling van raden van bestuur en uitvoerende organen (p. 155). Dat is belangrijk omdat studies aantonen dat bedrijven met meer diversiteit aan de top meer succesvol zijn, merkt de partij op (p. 157).

Impact

cd&v haalt democratische principes aan in haar pleidooi voor meer vrouwen aan de top van overheidsdiensten en verwijst bovendien naar de economische meerwaarde die diversiteit op de werkvloer kan bieden. Hoe ze concreet werk wil maken van meer diversiteit in overheidsfuncties, blijft echter onduidelijk. De verwijzing naar de huidige streefcijfers toont dat ze niet voldoende effectief zijn gebleken om meer diversiteit te bewerkstelligen in de Vlaamse administratie, maar maatregelen om de effectiviteit hiervan te garanderen, biedt cd&v niet. Nog een gemiste kans is het feit dat gendergelijke vertegenwoordiging in politieke organen niet aan bod komt in het partijprogramma van cd&v. Ook in dergelijke machtsposities geldt dat genderevenwicht, en breder diversiteit, niet alleen van belang is voor positieve representatie en democratische vertegenwoordiging, maar daarnaast bijdraagt aan besluitvorming die gelijke kansen bevordert. Diversiteit bevordert inclusief beleid omdat verschillende standpunten, ervaringen en behoeften beter begrepen en vertegenwoordigd zijn in besluitvormingsprocessen. Diverse rolmodellen dragen bovendien bij aan een natuurlijke toeleiding en toenemende diversiteit. Daarnaast draagt een genderevenwicht in machtige posities bij aan het verminderen van de loonkloof, vermits topfuncties vaak gepaard gaan met hogere lonen. Het ontbreekt in het partijprogramma van cd&v echter aan concrete voorstellen om deze doelstellingen te behalen.