Search
Close this search box.

Genderdatakloof en gezondheidszorg (Vooruit)

Samenvatting

Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” streeft Vooruit naar extra aandacht voor genderongelijkheid in de gezondheidszorg, zowel wat onderzoek, terugbetaling als de zorg zelf betreft. De partij stipt aan dat er meer nood is aan onderzoek, scholing en bewustwording om blinde vlekken in kaart te brengen in farmacie en geneeskunde, die ertoe leiden dat vrouwen een verkeerde diagnose of behandeling krijgen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg zou de coördinerende rol en bevoegdheid krijgen om hierover richtlijnen op te stellen, aanbevelingen te doen en de opvolging ervan te monitoren (p. 227).

Impact

Meer en beter onderzoek naar gender in gezondheidszorg is nodig om de genderdatakloof te dichten en meer inzicht te krijgen in bepaalde gezondheidsthema’s die zich bij vrouwen anders of specifiek manifesteren.

Menstruatiearmoede en -welzijn

Samenvatting

Vooruit wil menstruatiearmoede bestrijden door menstruatieproducten op alle scholen gratis beschikbaar te stellen. Daarnaast wil de partij dat er in de klas taboedoorbrekend wordt gewerkt rond menstruatie en de werking van het vrouwenlichaam. Ook het taboe rond de (peri)menopauze in het zorg- en welzijnsbeleid wil Vooruit doorbreken (p. 227).

Impact

Door financiële drempels weg te werken wil Vooruit de toegang tot menstruatieproducten garanderen voor iedereen. Dat is niet alleen belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van menstruerende personen, maar ook voor gelijke participatie in de samenleving omdat menstruatiearmoede op dat vlak een barrière vormt. Wie ongesteld is maar niet over voldoende menstruatieproducten beschikt of verlamd is door hevige pijn, kan niet naar school, werk of vrijetijdsbesteding gaan. Door in te zetten op sensibilisering op school wil Vooruit taboes doorbreken. Tot slot richten de maatregelen van Vooruit zich niet alleen op het verbeteren van de leefomstandigheden van individuen en het bevorderen van een gezonde en gelijke samenleving, ook kunnen ze bijdragen aan een cultuurverandering waardoor menstruatie en de werking van het vrouwenlichaam minder taboe wordt.

Endometriose

Samenvatting

Endometriose komt niet specifiek aan bod in het partijprogramma van Vooruit, maar in het algemeen wil de partij wel extra aandacht voor genderongelijkheid in de gezondheidszorg.

Impact

Hoewel Vooruit in haar partijprogramma geen visie of concrete maatregelen rond endometriose voorstelt, is haar pleidooi voor meer onderzoek naar gender in gezondheidszorg ook voor deze problematiek bevorderlijk. Vandaag is er nog te weinig kennis over endometriose. Meer onderzoek zal de nodige kennis opleveren en helpen verspreiden onder medisch personeel, en op termijn ook resulteren in snellere en correcte diagnoses, en bijgevolg ook in adequate behandelingen. Dit is cruciaal, niet alleen voor de patiënten in kwestie maar ook voor de samenleving. Aandoeningen als endometriose belemmeren namelijk heel wat mensen om ten volle te participeren, waardoor patiënten weerhouden worden van gelijke onderwijs- en arbeidsparticipatie. Momenteel leidt een gebrek aan kennis vaak tot een langdurige en bovendien vaak kostelijke lijdensweg.

Perimenopauze

Samenvatting

Vooruit acht het belangrijk dat er “taboedoorbrekend gewerkt [wordt] rond menstruatie en de werking van het vrouwenlichaam.” Daarbij benoemt zij specifiek de noodzaak om ook het taboe rond de (peri)menopauze te doorbreken in het zorg- en welzijnsbeleid (p. 227).

Impact

De perimenopauze is nog steeds taboe. De effecten ervan op het welzijn, maar ook op de participatie van vrouwen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, en breder in de samenleving zijn uiteenlopend en onderbelicht. Dat Vooruit oog heeft voor de perimenopauze en het taboe hierop wil doorbreken in zorg- en welzijnsbeleid is positief. Toch blijft onduidelijk hoe de partij hier concreet werk van wil maken. Daarnaast is er nood aan investeringen om onderzoek te bevorderen. Dit is nodig om meer kennis te vergaren en verspreiden over perimenopauze en efficiënte en kwalitatieve behandelingsmethoden te ontwikkelen om de levenskwaliteit van vrouwen te verhogen. Deze wetenschappelijke inzichten zijn tenslotte nodig om een onderbouwd beleid uit te tekenen om de participatie van vrouwen in de perimenopauze te ondersteunen.