Search
Close this search box.

Genderdatakloof en gezondheidszorg (PVDA)

Samenvatting

PVDA problematiseert de ongelijke en ontoereikende kennis, aandacht en zorg wat betreft gezondheidsproblematieken die vrouwen specifiek of anders treffen, zoals endometriose of hartaandoeningen. In haar partijprogramma besteedt PVDA bijzondere aandacht aan menstruatiearmoede- en welzijn enerzijds, en endometriose anderzijds. PVDA pleit voor meer sensibilisering op school en meer aandacht voor deze thema’s in de artsenopleidingen om de kennis onder zorgverleners te vergroten.

Impact

Meer en beter onderzoek naar gender in gezondheidszorg is nodig om de genderdatakloof te dichten en meer inzicht te krijgen in bepaalde gezondheidsthema’s die zich bij vrouwen anders of specifiek manifesteren.

Menstruatiearmoede en -welzijn

Samenvatting

Om menstruatiearmoede tegen te gaan wil PVDA de belasting op menstruatieproducten afschaffen en menstruatieproducten gratis beschikbaar stellen in scholen, wijkcentra, jeugdhuizen en toiletten van andere openbare plekken (p. 491). Daarnaast pleit PVDA voor meer bewustwording rond de menstruele cyclus, bijvoorbeeld in het onderwijs. Zo wil de partij het taboe op menstruatie helpen doorbreken en mythen, zoals het idee dat pijn er nu eenmaal bij hoort, de wereld uit helpen. Tot slot wil PVDA investeren in meer onderzoek naar menstruatiepijn. Het idee van menstruatieverlof is de partij genegen en wil ze verder onderzoeken (pp. 493-494).

Impact

Door financiële drempels weg te werken wil PVDA de toegang tot menstruatieproducten garanderen voor iedereen. Dat is niet alleen belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van menstruerende personen, maar ook voor gelijke participatie in de samenleving omdat menstruatiearmoede een barrière kan vormen. Wie niet over voldoende menstruatieproducten beschikt of  hevige pijn ervaart, kan niet naar school, werk of vrijetijdsbesteding. Door in te zetten op sensibilisering op school en te investeren in onderzoek wil PVDA meer inzicht krijgen in de oorzaken en de impact van menstruatiepijn. Dit is een noodzakelijke eerste stap om tot oplossingen te komen. Hevige menstruatiepijnen hebben namelijk een grote invloed op het dagelijkse leven, de onderwijs- en arbeidsparticipatie. Meer onderzoek naar menstruatie draagt ook bij aan het dichten van de genderdatakloof: er is nog te weinig kennis over gezondheidsproblematieken waar voornamelijk of uitsluitend vrouwen mee kampen.

Endometriose

Samenvatting

PVDA benadrukt de nood aan meer onderzoek naar gezondheidsproblematieken die vrouwen treffen, zoals endometriose. PVDA wil de nodige middelen vrijmaken voor een grondige studie naar endometriose en voor een volledige terugbetaling van de zorg die deze ziekte vraagt. Bovendien vindt de partij dat endometriose officieel erkend moet worden als chronische ziekte (p. 493). Tot slot stelt de partij dat er gesensibiliseerd moet worden op school over pijnlijke maandstonden en endometriose, en dat deze thema’s meer aandacht moeten krijgen in de artsenopleiding.

Impact

Momenteel resulteert het gebrek aan kennis over endometriose vaak in een lange en soms dure lijdensweg vooraleer er een juiste diagnose wordt gesteld en een gepaste behandeling kan worden opgestart. De maatregelen die PVDA voorstelt, zijn cruciaal voor snellere diagnoses en tijdige, kwalitatieve zorg. De volledige terugbetaling van zorg maakt deze zorg toegankelijker voor alle lagen van de bevolking. Op lange termijn zal beter onderzoek noodzakelijke remedies opleveren, niet alleen voor de patiënten in kwestie maar ook voor de samenleving, want momenteel belemmert endometriose heel wat mensen om ten volle te participeren. Ze weerhouden patiënten vaak van gelijke onderwijs- en arbeidsparticipatie. De erkenning van endometriose als een chronische ziekte door de toekenning van een speciaal statuut is dan weer nodig om tegemoetkomingen te verkrijgen van de verplichte ziekteverzekering. Tot slot kan het voorstel van PVDA voor meer sensibilisering op scholen en meer aandacht in artsenopleidingen bijdragen aan meer kennis over de problematiek, zowel bij burgers als onder zorgverleners om zo het taboe te doorbreken en zorg te optimaliseren.

Perimenopauze

Samenvatting

Perimenopauze komt niet aan bod in het partijprogramma van PVDA.

Impact

De perimenopauze is nog steeds taboe. De effecten ervan op het welzijn, maar ook op de participatie van vrouwen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, en breder in de samenleving zijn uiteenlopend en onderbelicht. Er is nood aan meer politieke aandacht om het thema bespreekbaar te maken en hierover te sensibiliseren. Daarnaast is er nood aan investeringen om onderzoek te bevorderen en zo meer kennis te vergaren en verspreiden over perimenopauze en efficiënte en kwalitatieve behandelingsmethoden te ontwikkelen om de levenskwaliteit van vrouwen te verhogen. Deze wetenschappelijke inzichten zijn tenslotte nodig om een onderbouwd beleid uit te tekenen om de participatie van vrouwen in de perimenopauze te ondersteunen.