Search
Close this search box.

Genderdatakloof en gezondheidszorg (Open Vld)

Samenvatting

Open Vld streeft naar een zorgmodel dat niet alleen focust op ziektebehandeling, maar prioriteit geeft aan preventie. De partij pleit voor een inclusieve gezondheidszorg die de diversiteit in zorgbehoeften erkent en gelijke toegang biedt tot snelle en accurate diagnoses. Daarbij legt de partij de nadruk op de erkenning van verschillen in ziektesymptomen tussen mannen en vrouwen (p. 119). Open Vld merkt op dat “heel wat zaken van oudsher onbewust door een mannelijke bril bekeken worden en hierdoor soms foute diagnoses en inschattingen worden gemaakt.” De partij wil investeren in meer onderzoek en vraagt dat voldoende vrouwen aanwezig zijn in klinische onderzoeken en klinische proeven voor geneesmiddelen (p. 130).

Impact

Meer en beter onderzoek naar gender in gezondheidszorg is nodig om de genderdatakloof te dichten en meer inzicht te krijgen in bepaalde gezondheidsthema’s die zich bij vrouwen anders of specifiek manifesteren. Dat Open Vld enerzijds aandacht voor de historisch gegroeide gender bias in gezondheidszorg en pleit voor meer onderzoek naar verschillen in ziektesymptomen tussen mannen en vrouwen, is positief. De vraag om voldoende vrouwen te betrekken in klinisch onderzoek is een heel concrete beleidsmaatregel, hoewel het onduidelijk blijft hoe men dit in de praktijk wil bewerkstelligen. Zonder bindende maatregelen of quota kan deze vraag namelijk dode letter blijven. De focus van Open Vld ligt ook op het wegwerken van een achterstelling van vrouwen, in plaats van het bereiken van meer gendergelijkheid in de gezondheidszorg. Ziektebeelden die minder vaak bij mannen worden opgemerkt, zoals borstkanker bijvoorbeeld, verdwijnen hierdoor naar de achtergrond. Haar pleidooi voor sensibilisering kan helpen om het taboe rond het thema te doorbreken en kan individuele personen helpen om vroegtijdig symptomen te herkennen.

Menstruatiearmoede en -welzijn

Samenvatting

Menstruatiearmoede en -welzijn komen niet aan bod in het partijprogramma van Open Vld, hoewel de partij in het algemeen pleit voor extra aandacht rond genderongelijkheid in de gezondheidszorg.

Impact

Vermits dit onderwerp niet aan bod komt in haar partijprogramma, valt aan te nemen dat Open Vld hierover geen beleidsvoorstellen uitgewerkt heeft. Hierdoor negeert de partij de specifieke noden en uitdagingen die gepaard gaan met menstruatie, in het bijzonder voor personen in armoede (lees meer bij Netwerk tegen Armoede). Nochtans weerhoudt menstruatiearmoede de meest kwetsbare personen ervan volwaardig te participeren in de samenleving en is er bovendien nood aan beleid rond hevige menstruatiepijn, net zoals rond endometriose.

Endometriose

Samenvatting

Endometriose komt niet aan bod in het partijprogramma van Open Vld, hoewel de partij in het algemeen pleit voor extra aandacht rond genderongelijkheid in de gezondheidszorg.

Impact

Endometriose is nog steeds weinig bekend, ook bij medisch personeel. Patiënten lopen vaak jarenlang rond zonder hulp of correcte diagnose te krijgen. Er is nood aan politieke aandacht en investeringen om onderzoek te bevorderen en aan sensibilisering te doen onder hulpverleners. Dat is nodig om meer kennis te vergaren en verspreiden over endometriose en efficiënte en kwalitatieve behandelingsmethoden te ontwikkelen.

Perimenopauze

Samenvatting

Open Vld stelt dat de (peri)menopauze “het tweede glazen plafond voor vrouwen” vormt (p. 121). De partij wil hier dan ook rond sensibiliseren en oplossingen aanreiken. Concreet wijdt ze een resolutie aan de ontwikkeling van (peri)menopauzebeleid om “het welzijn en de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken.” Dit omvat voor de partij vroegtijdige detectie, werkomstandigheden op maat, sensibilisering van het brede publiek, maar ook van (huis)artsen, preventiediensten, HR-diensten enzovoort.

Impact

De partij pleit voor beleid rond de perimenopauze om enerzijds het welzijn en anderzijds de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken. Politieke aandacht en beleid helpen bovendien om het taboe rond de perimenopauze te doorbreken. Meer nog dan beleid en sensibilisering op de werkvloer, is er echter nood aan meer onderzoek om tot een ruim aanbod van effectieve behandelingsmethoden en therapieën te komen om het welzijn van diverse personen te verbeteren. De effecten van de perimenopauze op het welzijn, maar ook op de participatie van vrouwen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, en breder in de samenleving zijn namelijk erg uiteenlopend en onderbelicht. Er is dus nood aan investeringen om onderzoek te bevorderen. Deze wetenschappelijke inzichten zijn tenslotte nodig om een onderbouwd beleid uit te tekenen om de participatie van vrouwen in de perimenopauze te ondersteunen.