Search
Close this search box.

Genderdatakloof en gezondheidszorg (Groen)

Samenvatting

Groen wil blijven investeren in gezondheid en welzijn, en tegelijk werken aan manieren om de beschikbare middelen optimaal in te zetten. De partij benoemt een aantal grenzen waar onze gezondheidszorg vandaag op botst, waaronder wachtlijsten en personeelstekorten in de zorg en “te veel mensen die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben” (p. 210). Gender wordt daarbij niet specifiek benoemd. In een ander hoofdstuk gewijd aan het thema gender uit de partij daarentegen expliciet de ambitie om de genderdatakloof te dichten. Onder meer door “het systematisch opnemen van genderidentiteit als variabele in statistieken van de overheid en in de verwerking en analyse van de gegevens” (p. 274). Meer oog voor genderidentiteit en sekse in wetenschappelijk onderzoek en specifiek klinisch en farmaceutisch onderzoek komt echter niet aan bod in het partijprogramma van Groen.

Impact

Groen is zich bewust van een historisch gegroeide genderongelijkheid in wetenschappelijk onderzoek waardoor gender- en seksespecifieke kennis over vrouwen vaak ontbreekt. Ze geeft aan de genderdatakloof in het algemeen te willen aanpakken. De partij gaat echter niet specifiek in op de implicaties van klinisch en farmaceutisch onderzoek voor gezondheidszorg.

Menstruatiearmoede en -welzijn

Samenvatting

Om menstruatiearmoede tegen te gaan pleit Groen voor gratis menstruatieproducten op school (p. 11). De partij wil bestaande proefprojecten opschalen in samenspraak met onderwijskoepels, -netten en armoedeorganisaties, alsook in overleg met schoolteams en met leerlingenraden, die volgens de partij het beste kunnen aangeven wat werkt (p. 192).

Impact

Dat Groen bestaande proefprojecten rond gratis menstruatieproducten in scholen wil opschalen kan menstruatiearmoede bij schoolgaande jeugd helpen tegengaan, wat niet alleen hun welzijn en levenskwaliteit verhoogt, maar ook drempels verkleint om naar school te komen en te participeren in extracurriculaire activiteiten. Menstruatiearmoede beperkt zich echter niet tot jongeren. Ook volwassenen beschikken soms niet over voldoende middelen om menstruatieproducten te kopen. Het ontbreekt aan structurele maatregelen om menstruatiearmoede op grote schaal tegen te gaan, evenals beleidsvoorstellen rond hevige menstruatiepijnen, die evenzeer een negatieve impact hebben op de onderwijs- en arbeidsparticipatie van patiënten.

Endometriose

Samenvatting

Endometriose komt niet aan bod in het partijprogramma van Groen, hoewel de partij de afgelopen legislatuur hier wel een resolutie over indiende.

Impact

Endometriose is nog steeds weinig bekend, ook bij medisch personeel. Patiënten lopen vaak jarenlang rond zonder hulp of correcte diagnose. Er is nood aan politieke aandacht en investeringen om onderzoek te bevorderen en aan sensibilisering te doen onder hulpverleners. Dit is nodig om meer kennis te vergaren en verspreiden over endometriose en efficiënte en kwalitatieve behandelingsmethoden te ontwikkelen.

Perimenopauze

Samenvatting

Perimenopauze komt niet aan bod in het partijprogramma van Groen.

Impact

De perimenopauze is nog steeds taboe. De effecten ervan op het welzijn, maar ook op de participatie van vrouwen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, en breder in de samenleving zijn uiteenlopend en onderbelicht. Er is nood aan meer politieke aandacht om het thema bespreekbaar te maken en hierover te sensibiliseren. Daarnaast is er nood aan investeringen om onderzoek te bevorderen. Dit is nodig om meer kennis te vergaren en verspreiden over perimenopauze en efficiënte en kwalitatieve behandelingsmethoden te ontwikkelen om de levenskwaliteit van vrouwen te verhogen. Deze wetenschappelijke inzichten zijn tenslotte nodig om een onderbouwd beleid uit te tekenen om de participatie van vrouwen in de perimenopauze te ondersteunen.