Search
Close this search box.

Genderdatakloof en gezondheidszorg (cd&v)

Samenvatting

Opvallend is dat cd&v binnen het thema gelijke kansen een specifiek onderdeel wijdt aan het bevorderen van gendersensitieve gezondheidszorg en daarin uitgebreid duiding geeft bij de problematiek van de genderdatakloof die leidt tot laattijdige diagnoses en gebrekkige zorg (p. 91). In een hoofdstuk gewijd aan ‘kwaliteitsvolle zorg voor iedereen’ pleit cd&v voor meer aandacht voor vrouwspecifieke aandoeningen, niet alleen in medisch en (pre)klinisch onderzoek en in de opleiding van zorgprofessionals, maar ook in de ontwikkeling van behandelingen en zorgpaden” (p. 17). De partij erkent namelijk dat vrouwen door een tekort aan kennis en onderzoek soms niet de kwalitatieve zorg ontvangen die ze verdienen, en dat gezondheidsproblemen bij vrouwen soms te laat gediagnosticeerd, onjuist beoordeeld of over het hoofd gezien worden omdat medisch onderzoek vaak op mannen is gebaseerd, zoals bij hart- en vaatziekten (p. 17). Specifiek verwijst cd&v naar laattijdige diagnoses bij endometriose en lipoedeem. Ook merkt zij op dat symptomen van de menopauze niet serieus genomen worden. Tegelijkertijd benadrukt de partij het belang van “aandacht voor mannelijke patiënten bij ziekten die vooral bekend staan als vrouwenaandoeningen, zoals borstkanker” (pp. 17). Tenslotte pleit cd&v voor een goede genderbalans bij de ontwikkeling en commercialisering van geneesmiddelen zodat ze beter afgestemd zijn op vrouwen dan momenteel vaak het geval is (p. 18, 91). Verschillen in bijwerkingen moeten bovendien op de bijsluiter vermeld staan, aldus cd&v (p. 18).

Impact

Meer en beter onderzoek naar gender in gezondheidszorg is nodig om de genderdatakloof te dichten en meer inzicht te krijgen in bepaalde gezondheidsthema’s die zich bij vrouwen anders of specifiek manifesteren. De partij is zich uitermate bewust van de problematiek en geeft hierrond uitgebreid duiding in haar partijprogramma. Tegelijkertijd heeft zij ook aandacht voor ziektebeelden die onvoldoende worden opgemerkt bij mannen, zoals borstkanker. Haar pleidooi voor een gendersensitieve gezondheidszorg berust op het bevorderen van gelijke kansen in gezondheidszorg, die ze wil bereiken door in eerste instantie in te zetten op meer en beter onderzoek, bijvoorbeeld door een goede genderbalans in (pre)klinisch onderzoek. Met welke concrete maatregelen de partij dit precies wil bereiken, blijft echter onduidelijk. Zonder bindende maatregelen of quota kan deze eis voor een goede genderbalans namelijk dode letter blijven. Dat verschillen in bijwerkingen op de bijsluiter van geneesmiddelen vermeld moeten staan, is evenzeer een belangrijke maatregel om het brede publiek te informeren en sensibiliseren rond gender- en sekseverschillen op het vlak van gezondheidszorg, maar moet ook verplicht worden om effectief te zijn.

Menstruatiearmoede en -welzijn

Samenvatting

In het kader van nood- en voedselhulp vermeldt cd&v de problematiek van menstruatiearmoede. cd&v wil nagaan hoe de overheid ervoor kan zorgen dat elk meisje en elke vrouw toegang heeft tot menstruatieproducten, met specifieke focus op de meest kwetsbaren. De partij denkt bijvoorbeeld aan de OCMW’s die vanuit hun aanvullende steun een extra budget voor menstruatieproducten kunnen toekennen aan vrouwen en meisjes die inwonen in een gezin waarvan het gezinsinkomen onder het referentiebudget voor een menswaardig inkomen valt (pp. 214-215).

Impact

Hoewel cd&v zich nog niet beslist uitspreekt over mogelijke maatregelen, staat zij ervoor open om te onderzoeken welke maatregelen de overheid kan treffen om menstruatiearmoede tegen te gaan. Dat is belangrijk omdat menstruatiearmoede de meest kwetsbare personen ervan weerhoudt volwaardig te participeren in de samenleving. Over hevige menstruatiepijn formuleert de partij echter geen standpunt, hoewel ook die problematiek een negatieve invloed heeft op de participatie van patiënten aan de samenleving, evenals op hun onderwijs- en arbeidsparticipatie.

Endometriose

Samenvatting

cd&v pleit voor “grondig onderzoek naar aandoeningen die specifiek vrouwen treffen, zoals endometriose en PCOS” (p. 18). De partij stelt dat er meer bewustwording nodig is onder zorgprofessionals, onderwijsmedewerkers, werkgevers, bedrijfsartsen, verzekeringsmaatschappijen en het algemene publiek. Concreet wil cd&v dat er binnen het jaar na de regeringsvorming een actieplan opgemaakt wordt om vrouwen met endometriose te ondersteunen (p. 18).

Impact

cd&v pleit voor meer onderzoek en een actieplan om personen met endometriose beter te ondersteunen. Op die manier zet de partij in op meer kennis over de problematiek, wat essentieel is voor vroegtijdige detectie, juiste diagnosticering en kwalitatieve zorg. Dit draagt bij aan een hogere levenskwaliteit van individuele patiënten, evenals aan hun volwaardige participatie in de samenleving. Een actieplan is nodig om meer bewustzijn te creëren en in te zetten op sensibilisering en accommodatie. De partij laat wel na te verduidelijken welke concrete maatregelen of stappen dit actieplan teweeg moet brengen.

Perimenopauze

Samenvatting

In het kader van ‘kwaliteitsvolle zorg voor iedereen’ kaart cd&v aan dat de symptomen van de menopauze vaak niet serieus genomen worden (p. 19). Dat wijdt de partij aan een tekort aan kennis en onderzoek rond het lichaam en de gezondheid van vrouwen en wil zij dan ook terugdringen door meer te investeren in onderzoek. Verder kaart cd&v de perimenopauze aan in haar pleidooi voor een “leeftijdsvriendelijke arbeidsmarkt” die oudere werknemers in staat stelt om op een gezonde manier aan de slag te blijven (p. 78). Dat vraagt om maatwerk en eventuele aanpassingen van het takenpakket, aldus cd&v. “Voor vrouwen die veel last hebben van menopauzeklachten, is het belangrijk dat zij ook op het werk tijdelijke maatregelen kunnen treffen om symptomen te temperen of dat zij kunnen rekenen op begrip van leidinggevenden en collega’s.” (p. 78) Voor de partij is het belangrijk om perimenopauzeklachten bespreekbaar te maken op het werk. Alleen zo kan hiermee rekening gehouden worden en worden personen niet onterecht negatief beoordeeld, zo luidt het bij cd&v (p. 171). De partij wil vanuit de overheid ondersteuning bieden aan werkgevers om hierop in te zetten en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Op die manier beoogt zij te vermijden dat vrouwen vroegtijdig de arbeidsmarkt verlaten (p. 78).

Impact

De partij pleit in eerste instantie voor meer onderzoek zodat personen die perimenopauzeklachten ervaren kunnen rekenen op kwaliteitsvolle zorg. Meer onderzoek is nodig om meer kennis te vergaren en verspreiden over perimenopauze en efficiënte en kwalitatieve behandelingsmethoden te ontwikkelen om de levenskwaliteit van vrouwen te verhogen. Deze wetenschappelijke inzichten zijn bovendien nodig om een onderbouwd beleid uit te tekenen om de participatie van vrouwen in de perimenopauze te ondersteunen. cd&v wil werkgevers sensibiliseren en aanmoedigen om accommodatie te voorzien voor personen die veel last hebben van perimenopauzeklachten zodat zij zo goed mogelijk omkaderd zijn en hun werk werkbaar blijft. De nadruk op sensibilisering draagt bij aan het doorbreken van het taboe rond de perimenopauze.