Search
Close this search box.

Abortus (Groen)

Samenvatting

Groen wil enerzijds abortus opnemen in de grondwet “als basisrecht voor vrouwen en mensen die zwanger kunnen worden” en anderzijds “de huidige wet aanpassen aan de inzichten van onafhankelijke experten” (p. 217). De partij wil abortus erkennen als een vorm van gezondheidszorg, zodat abortus onder noodzakelijke gezondheidszorg valt voor vrouwen en personen zonder wettig verblijf. Groen pleit voor de afschaffing van de verplichte wachttijd die vandaag zes dagen bedraagt en voor de verlenging van de termijn waarbinnen “abortus gepleegd kan worden” van 12 weken tot minstens 18 à 22 weken (p. 217). Ook wil ze dat personen die illegaal een abortus ondergaan gedecriminaliseerd worden en dat de toegang tot medicamenteuze abortus vergemakkelijkt wordt (p. 217). Opmerkelijk is dat Groen pleit voor het mogelijk maken van abortus voor minderjarigen zonder toestemming van ouders of voogd, wat vandaag echter al wordt voorzien door de abortuswetgeving (p. 217). Tenslotte pleit Groen voor een versterkte preventie van ongewenste zwangerschap door langdurige anticonceptie (implantaat of spiraal) terug te betalen (p. 218).

Ook wil Groen dat gendergelijkheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten een leiddraad moeten vormen in Belgisch buitenlandbeleid. Zo vindt de partij dat de regering op Belgisch, Europees en internationaal niveau moet investeren in het bevorderen van deze rechten voor alle individuen, onder meer door financiering en technische bijstand te verlenen aan seksuele voorlichting, de toegang tot betaalbare anticonceptie te verbeteren en te pleiten voor veilige en legale abortusdiensten (p. 321). Vanuit een internationaal en mensenrechtenperspectief pleit Groen ervoor om het recht op veilige en legale abortus op te nemen in het Handvest van de Grondrechten van de EU, evenals de Verdragen van de EU (p. 320, 359).

Impact

Het verlengen van de wettelijke termijn tot 18 weken vermindert de tijdsdruk op ongewenst zwangeren die de huidige grens van 12 weken naderen.  Bovendien moeten personen die de huidige termijn van 12 weken al overschreden niet meer naar Nederland of het VK trekken, waar abortus mogelijk is tot 22 weken na bevruchting. Belangrijk is dat een abortus in het buitenland verhoogde kosten met zich meebrengt. In de huidige abortuswetgeving is de toegang tot abortus na 12 weken een privilege voor wie het kan betalen. De verlenging die Groen bepleit betekent democratisering van het recht op abortus. Het afschaffen van de bedenktijd helpt dan weer om het stigma rond abortus en moraliserend karakter van de huidige wetgeving terug te dringen. Iemand die om abortus vraagt verplichten om zich zes dagen te bedenken, insinueert namelijk dat die vraag onderdoordacht of zelfs verkeerd is. Door het recht op abortus op te nemen in de Grondwet, de Handvest van de Grondrechten van de EU, evenals de Verdragen van de EU, wordt deze vrijheid op zelfbeschikking wettelijk veiliggesteld en bevorderd in buitenlands beleid. Groen wil dat België actief seksuele en reproductieve rechten en vrijheden bevordert in het buitenland, wat kan bijdragen aan meer gendergelijkheid in het buitenland. Tenslotte is de roep om abortus voor minderjarigen mogelijk te maken zonder toestemming van ouders of voogd opmerkelijk vermits dit al wordt voorzien door de huidige wetgeving.