Search
Close this search box.

Een eerlijk klimaatbeleid (Groen)

Impactanalyse

Klimaat is een van de belangrijkste thema’s van Groen en komt uitgebreid aan bod. Ook ongelijkheden en klimaatonrechtvaardigheid worden erkend op internationaal vlak. Er wordt ingezet op verminderen van uitstoot (met focus op grote bedrijven), er wordt erkend dat effecten van klimaatsveranderingen op mensen en sociale uitdagingen zoals armoede een link hebben. Er wordt voorgesteld hoe mensen in armoede ook kunnen deelnemen aan verduurzaming. Er wordt echter niet echt een link gelegd tussen racisme en klimaatin België). Ook in ons land ondervinden mensen met migratieachtergrond, en zeker zij die in armoede leven, meer nadelen van klimaatverandering, en hebben ze minder toegang tot de voordelen van ons klimaatbeleid. Ook bij ons moet afkomst dus een rol spelen in het klimaatbeleid. 

Relevante passages uit het partijprogramma van Groen

6 (…) Eerlijk klimaatbeleid, dat is ook de ongelijkheid aanpakken. Want de 10% rijkste Belgische gezinnen stoten maar liefst 10 keer zo veel uit als de 10% armste gezinnen. En wie moeilijk rondkomt, voelt de impact van de klimaatcrisis het eerst en het hardst.

Eerlijk klimaatbeleid, dat betekent dat we de inspanningen vragen waar ze écht het verschil maken. Niet bij gewone mensen, maar bij de grootste vervuilers, die vandaag verantwoordelijk zijn voor 71% van de wereldwijde CO2 uitstoot.De uitstoot van broeikasgassen in België komt voornamelijk van onze industrie, transport, landbouw en verwarming van onze gebouwen. Onze voorstellen zetten een duurzame, rechtvaardige transitie in die sectoren in.”

13 “….fors investeren in onderzoek en innovatie en overheidsgeld gericht inzetten op de grote maatschappelijke en ecologische uitdagingen van onze tijd.”

13 “….voldoende begeleiding en ondersteuning voor bedrijven die willen verduurzamen” 

13 “…..fossiele subsidies afbouwen en klimaatsubsidies inzetten als hefboom om grote bedrijven klimaatneutraal te maken. Daar zitten de echte klimaatwinsten”

16 “De klimaatcrisis is ook een crisis van internationale ongelijkheid. De rijkste landen hebben het grootste aandeel in de oorzaken van de crisis, maar het globale Zuiden krijgt het meest te maken met de gevolgen ervan: overstromingen, hitte en droogte. Zeker in de armste landen worden bevolkingsgroepen die het al moeilijk hebben, extra zwaar getroffen: kinderen, vrouwen, mensen met een laag inkomen, etnische minderheden, oorspronkelijke bewoners en ontheemden. Mensenrechten zoals het recht op voeding, veiligheid en ontwikkeling komen in het gedrang door de klimaatcrisis. Eerlijk klimaatbeleid vraagt de grootste inspanningen van degenen die verantwoordelijkheid dragen. Honderd grote bedrijven zijn samen goed voor 71% van de uitgestoten broeikasgassen sinds 1988. De rijkste 10% van de wereldbevolking is goed voor 50% van de wereldwijde CO2-uitstoot.Als klein, welvarend land kan België een grote impact hebben op de globale uitstoot, door een voorbeeldfunctie op te nemen en andere landen te inspireren.”

p.18 “Groen wil eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt. Met krachtige, collectieve beleidsoplossingen die de oorzaken van de klimaatcrisis aanpakken én die ons beschermen tegen de gevolgen die er, ook bij ons, nu al zijn, zoals hitte, droogte en overstromingen. Eerlijk klimaatbeleid betekent dat we de grootste vervuilers het meest laten bijdragen. Fossiele subsidies vervangen we door klimaatsteun. Zo maken we van de ecologische keuze de gemakkelijkste en goedkoopste keuze en nemen we iedereen mee.De klimaatcrisis aanpakken, dat is de ongelijkheid aanpakken. Als we geen eerlijk klimaatbeleid voeren, dan zijn het net die mensen die het moeilijkst rondkomen, die de impact van de klimaatcrisis het hardst voelen.”

19 “…burgers zo veel mogelijk betrekken bij de vormgeving van het klimaatbeleid. Vakbonden, milieubewegingen en burgerinitiatieven krijgen een volwaardige stem bij de vormgeving van de transitie.”

21 een wetenschappelijke instelling die het beleid bijstaat met kennis en expertise, specifiek over de link tussen milieu, klimaat en gezondheid.

24 “Klimaatbeleid en sociaal beleid gaan hand in hand. Dat is bij uitstek het geval op de woonmarkt. De Belgische woningen behoren tot de meest energieverslindende woningen in Europa. Zo laten we, door slechte isolatie, jaarlijks 2,5 miljard euro aan energie door onze ramen en deuren naar buiten vliegen.Het is daarom hoog tijd voor een grootschalig isolatie-offensief, waarbij de overheid het heft in handen neemt. Wijk voor wijk, straat voor straat en huis voor huis moet de overheid de burgers helpen om wonen energiezuinig te maken. Dat is goed voor de planeet én voor je portemonnee.We zorgen ervoor dat je woning renoveren niet langer een administratieve nachtmerrie is. Je krijgt gratis advies en ondersteuning op maat over de premies waar je recht op hebt, hoeje die vlot aanvraagt en wat de verstandigste renovatiekeuzes zijn voor jouw woning.We geven daarbij extra aandacht en voorfinanciering op maat aan mensen met lagere en middeninkomens. Want zij wonen vaak in de slechtst geïsoleerde huizen, en kunnen het minst gemakkelijk grote sommen op tafel leggen voor isolatie of renovatie. Net hen liet de vorige Vlaamse regering in de kou. Daar willen wij verandering in brengen.”

54 “Een goeie overheid is voor ons geen kwestie van ‘zo groot mogelijk’ of ‘zo klein mogelijk’. Ze moet vooral goed samenwerken met burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Ze moet meer ruimte geven aan burgerinitiatieven en burgers beter betrekken in haar beleid. Het klimaatpact dat wij willen sluiten met de industrie is daar een voorbeeld van. De overheid maakt daarin afspraken met bedrijven, met milieubewegingen, vakbonden en andere betrokken partijen om onze industrie toekomstbestendig en duurzaam te maken.”

72 “Een groter Sociaal Klimaatfonds, dat mensen die moeilijk rondkomen meeneemt in de klimaattransitie.”