Search
Close this search box.

Armoede (PVDA)

Welke kijk op structurele armoedebestrijding?

PVDA belooft veel investeringen in belangrijke sociale grondrechten die positief zijn voor mensen in armoede. Dit doen ze aan de hand van nationalisaties, publieke investeringsbanken en publieke investeringen die samenhangen met het belasten van grote vermogens. PVDA voorziet een cruciale rol voor de overheid als aanbieder en regulator van publieke diensten. 

PVDA voorziet in een participatief armoedebeleid waarbij de stem van mensen in armoede wordt versterkt en zij mee een armoedebeleid uittekenen. Een participatieve aanpak vereist betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij de start van het beleidsproces, zodat mensen in armoede een actieve en volwaardige rol spelen. 

PVDA pleit voor stevige verhoging van minimuminkomen naar 17 euro per uur en wil een versterking van het Groeipakket door herfederalisering, behoud van basisbedragen en het optrekken van sociale toeslagen. Daarnaast moeten sociale voordelen automatisch toegekend worden. 

De voorstellen in gezondheidszorg zetten een derdebetalersregeling en het forfaitair model van wijkgezondheidscentra centraal, niet enkel bij huisartsen maar ook in de tandzorg. 

Investeringen in kinderopvang en onderwijs worden beloofd door onder andere een maximumfactuur in het secundair onderwijs en meer opvangplaatsen in de kinderopvang. In het onderwijs ontbreekt een visie op de samenwerking tussen ouders en scholen

Voor de toegang tot cultuur stelt PVDA een cultuurpas voor van 100 euro per jaar voor elke jongere in Vlaanderen. We missen daar een veralgemeende kijk naar verschillende doelgroepen. In het programma ontbreekt een aanpak en visie op de toeleiding van mensen in armoede naar vrijetijdsbesteding. 

PVDA voorziet in een woonbeleid waarbij ze wachtlijsten wegwerken op de sociale huurmarkt, nieuwe sociale bindende objectieven opleggen aan steden en gemeenten en ook private projectontwikkelaars verplichten om sociale woningen te bouwen. Maximumhuurprijzen worden opgelegd in de private huurmarkt.

Zowel bij openbaar vervoer, bezoek aan huisarts, schoolmaaltijden als bij onderwijs moeten deze diensten gratis aangeboden worden (op termijn) volgens PVDA.

Welke hefbomen om armoede te bestrijden?

In het partijprogramma van PVDA vond het Netwerk tegen Armoede de volgende hefbomen terug:

Participatie van mensen in armoede

 • Participatief armoedebeleid met een centrale rol voor ervaringsdeskundigen. We investeren in de opleidingen voor ervaringsdeskundigen. 
 • Participatie vanaf de start van het beleidsproces. We versterken de stem van mensen in armoede en laten hen mee het armoedebeleid uittekenen. We investeren in verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen en in sterk sociaal werk.

Inkomen boven de armoedegrens

 • Verhoging van het minimumloon naar 17 euro per uur.
 • We trekken alle minimumuitkeringen voor vervangingsinkomens op tot boven de Europese armoedegrens. 
 • We individualiseren het recht op het leefloon. Je woonsituatie of relatiestatus mag geen invloed hebben op de hoogte van het leefloon.
 • Einde maken aan het statuut van samenwonenden en evolueren naar een geïndividualiseerd recht op sociale uitkeringen.
 • Herfederalisering van het Groeipakket, koppeling aan de index, basisbedragen voor elk kind behouden en sociale toeslagen versterken.

Gezondheidszorg

 • Iedereen moet gratis naar de huisarts kunnen. We veralgemenen het derdebetalersysteem en schaffen het remgeld af.
 • Meer wijkgezondheidscentra (model ‘Geneeskunde voor het Volk’).
 • Derdebetalersregeling bij tandartsen en kinesisten verplichten.
 • Volledige terugbetaling van een bezoek bij een psycholoog of erkend therapeut.

Kinderopvang

 • Kwaliteitsvolle en betaalbare opvang voor elk kind. Meer opvangplaatsen, verlagen van de dagprijs voor kinderopvang en ze overal maken afhankelijk van het gezinsinkomen.
 • Financiering om de kinderopvang te verdriedubbelen, waardoor er overal voldoende kinderopvang ter beschikking is. 
 • De werkdruk ligt veel te hoog in de kinderopvang. Als we de crisis in de kinderopvang willen keren, moeten we evolueren naar een verhouding van 1 op 3 begeleiders voor baby’s en maximaal 1 op 5 voor peuters.

Onderwijs 

 • Invoering maximumfactuur voor het secundair onderwijs. Schooluitstappen en zwemlessen in het lager onderwijs zijn volledig kosteloos. 
 • Verbod op gebruik van zwarte lijsten en de inschakeling van incassobureaus en deurwaarders door boekenleveranciers. 

Vrije tijd 

 • Cultuurpas voor jongeren. 100 euro per jaar om culturele activiteiten naar keuze bij te wonen. Zodat iedereen tussen de 15 en 24 jaar 100 euro per jaar krijgt om van culturele activiteiten te genieten.
 • Verlagen van de prijs van abonnementen voor sportclubs en verhogen van de financiële steun van de overheid voor clubs.

Werk 

 • Garantie op dezelfde federale sociale zekerheid voor iedereen in België (ziekteverzekering, pensioen en werkloosheidsuitkering). 
 • Toegang tot werkloosheidsuitkering voor jonge werknemers (recht op werkloosheid na 6 maanden werken over een periode van 24 maanden). 
 • VDAB moet begeleiden ipv sanctioneren. Investeren in opleiding, stages en begeleiding van werklozen in plaats van hen te straffen of te schorsen. De VDAB moet mensen begeleiden naar een kwalitatieve job, met goede arbeidsomstandigheden. 
 • Voorwaarden beperken om interims aan te nemen en na 6 maanden wordt een contract automatisch omgezet in een vast contract.

Wonen 

 • Verhogen van het tempo van nieuwbouw evenals renovatie in sociale woning. 
 • Voor elke gemeente een bindend groeipad, aangepast aan de situatie. Voor elke centrumstad ligt de lat op minstens 20 procent sociale woningen. Ook projectontwikkelaars moeten hun bijdrage leveren. Elk groot nieuwbouwproject moet minstens voor een derde uit sociale woningen bestaan.
 • Bovengrens voor huurprijzen per wijk of gemeente aan de hand van objectieve criteria. 
 • Huurwaarborg van 2 maanden ipv 3 maanden. 

Sociale klimaattransitie 

 • Derdebetalersysteem voor renovatieleningen via een publieke investeringsbank.
 • Gratis openbaar vervoer, te beginnen met bussen, trams en metro’s. We versterken het openbaar vervoer ‘s avonds en ontwikkelen nachtdiensten in alle grote steden. 

Digitalisering

 • Sociale wijkhuizen zijn in elke wijk in België aanwezig met een breed en laagdrempelig hulpverleningsaanbod.
 • Gratis toegang tot het snelste en stabielste internet dankzij een publiek glasvezelnetwerk.

Welke gemiste kansen om armoede te bestrijden?

In het partijprogramma van PVDA zag het Netwerk tegen Armoede de volgende gemiste kansen:

Onderwijs

/

Reactie Netwerk tegen Armoede

Op betaalbaarheid wordt sterk ingezet, maar in het programma is er geen specifiek plan om de  samenwerking en de communicatie tussen ouders en scholen te versterken.

Vrije tijd

 • Jaarlijkse bevraging om de behoeften en wensen van jongeren en participatie van kansarme jongeren in kaart te brengen.

Reactie Netwerk tegen Armoede

Een zeer beperkt plan om mensen in armoede toe te leiden naar vrijetijdsbesteding. Een gemiste kans is dat ze het kansentarief en de UiTPAS niet aangrijpen of verder uitrollen als hefboom in functie van betaalbare vrijetijdsbesteding voor iedereen.