Search
Close this search box.

Antiracismebeleid in het onderwijs (PVDA)

Impactanalyse

Het onderwijsprogramma van de PVDA staat voor een antiracismebeleid in het onderwijs. De partij benadrukt het belang van sociale mobiliteit en sociale mix binnen scholen. Ook pleit ze voor een ‘gedekoloniseerd en antiracistisch curriculum’ en lerarenopleidingen met aandacht voor verschillende andere vormen van maatschappelijke uitsluiting, zoals armoede en handicap. Verder pleit de partij voor het afschaffen van verboden op religieuze symbolen zoals het hoofddoekverbod.

Relevante passages uit het partijprogramma van PVDA

Lerarenopleiding over armoede en handicap, opheffing van het verbod op religieuze symbolen, uitbreiding van de pedagogische diensten

We hervormen de lerarenopleiding: we reiken meer algemene kennis aan, maar ook meer vaardigheden om les te geven in grootsteden, aan kinderen met een armoedeproblematiek en aan kinderen met een handicap. We schaffen het verbod om levensbeschouwelijke symbolen te dragen af. We verhogen de omkadering van de studenten en de studiebegeleiding door pedagogische bureaus op elke faculteit.”

Externe en onafhankelijke rapportagemechanismen

Het welzijn van studenten centraal zetten: We creëren een extern, onafhankelijk en centraal meldpunt tegen grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs.”

Sociale mobiliteit

 “In ons land moet je al op 11 of 12 jaar beslissen wat je later wil worden. Vanaf dat moment word je ingedeeld in een A-stroom of B-stroom. Door deze veel te vroege schoolkeuze krijg je vooral een sociale selectie, op basis van de sociale positie van de ouders. Heel wat talenten worden daardoor verspild, niet alleen intellectueel maar ook manueel. Het is perfect mogelijk dat de zoon van een dokter uitblinkt in praktische vaardigheden en een schitterende garagist, kapper of schrijnwerker zou kunnen worden. Elke job die met liefde en kunde wordt uitgevoerd is even waardevol.”

Sociale mix

“We verhogen de sociale mix via een centraal aanmeldingsregister dat een plek garandeert voor elk kind in een school in de buurt. Een goede sociale mix is de beste voorbereiding op de samenleving.”

Opheffing van het hoofddoekverbod

“We schaffen het hoofddoekverbod af zowel in privébedrijven en openbare diensten als op middelbare en hogescholen.”

Speciale aandacht voor culturele en sociale diversiteit en financiële drempels; Het stimuleren van meertaligheid; antiracistisch en antikoloniaal curriculum; vertegenwoordiging onder docenten

“We bestrijden de sociale ongelijkheid binnen scholen, tussen scholen en netten. We zorgen voor een niet-discriminerend inschrijvingsbeleid en maken zo komaf met segregatie op basis van culturele, religieuze of sociale afkomst. We stellen een plan op tegen schooluitval met speciale aandacht voor culturele en sociale diversiteit en financiële drempels. We gaan voor een intercultureel pedagogisch project. We waarderen de afkomst en moedertaal van elke leerling en moedigen meertaligheid aan. We introduceren in de leerplannen en in de lerarenopleiding een kritische duiding tegenover het koloniale verleden, inzicht in de geschiedenis van de migratie en kennis over de strijd tegen het racisme. We ontwikkelen een actieplan voor meer kandidaten met een migratieachtergrond in de lerarenopleiding.”

 “We gaan in het onderwijs voor een actief intercultureel pedagogisch project. We zien diversiteit als een verrijking, niet als een beperking. We bouwen aan een antiracistische schoolcultuur, onder leerkrachten en leerlingen. We zorgen in de leerplannen en de lerarenopleiding voor kritische duiding van het koloniale verleden en voor inzicht in de structuren en de ideologie van racisme.”