Search
Close this search box.

Antiracismebeleid in het onderwijs (Groen)

Impactanalyse

Antiracismebeleid in onderwijs en welzijn van leerlingen komt uitgebreid aan bod. Dit is positief, aangezien er op dit moment op dat vlak nog geen enkel initiatief werd genomen door onderwijskoepels, en er dus een beleidsimpuls nodig is. Groen geeft aan tegen een algemeen verbod te zijn op levensbeschouwelijke tekens in het onderwijs, zowel voor leerlingen als leerkrachten. Dit voorstel zal weinig impact hebben op de gelijke onderwijskansen van leerlingen met een hoofddoek, aangezien er op dit moment geen algemeen verbod van kracht is. Het zijn telkens koepels of directies die beslissen over het toelaten van levensbeschouwelijke tekens zoals de hoofddoek, en zij laten dit in de meeste gevallen toe. Daarom is het een beter idee om een verbod op het verbod op levensbeschouwelijke tekens wettelijk vast te leggen.

Relevante passages uit het partijprogramma van Groen

“Op school moet je jezelf kunnen zijn. Scholen weerspiegelen de diversiteit van de samenleving. We omarmen die diversiteit en zorgen dat scholen voldoende toegerust zijn om elke leerling welkom te heten en kinderen klaar te maken voor de hyperdiverse samenleving. Op school kunnen leerlingen met heel verschillende achtergronden met elkaar en van elkaar leren: dat is een grote troef voor het verdere leven van elke jongere. (…) 

“Leerkrachten worden, onder andere via navorming en professionalisering, voldoende opgeleid om met diversiteit in alle vormen om te gaan. Daarbij is er aandacht voor (impliciete) vooroordelen. Ook omstaanderstraining wordt opgenomen in de vorming van leerkrachten, zodat ze toegerust zijn om in te grijpen wanneer er zich in de klas of in de school incidenten van grensoverschrijdend gedrag, racisme of discriminatie voordoen. We zetten in op een meer divers schoolteam. Leerkrachten kunnen rolmodellen zijn voor hun leerlingen en stereotypen helpen doorbreken. Het curriculum en het lesmateriaal maken we divers en inclusief. 

Bij de ontwikkeling van nieuwe eindtermen en minimumdoelen bewaken we dat er voldoende ruimte is voor diversiteit en voor de gevolgen van stereotypen. Educatieve uitgeverijen maken samen met scholieren en experten bindende standaarden voor accurate beeldvorming over gender, relatievormen, gezinstypes, en culturele diversiteit. Lesmateriaal moet bovendien toegankelijk zijn voor leerlingen met beperkingen. We zetten in op dekolonisering van het onderwijs. We willen meer aandacht voor de impact van het kolonialisme en slavernij op school, zodat de kwalijke gevolgen ervan, zowel in het verleden als nu, worden erkend. Groen is tegen een algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekens op school, zowel voor leerlingen als voor personeel.” (uitgebreid programma, p. 19)

51 “Groen strijdt voor een eerlijke start voor iedereen, en het onderwijs is de uitgelezen plek om dat waar te maken.”

51 “Goed onderwijs zorgt voor de leerlingen, met extra aandacht voor wie dat nodig heeft. Kansen in het onderwijs worden nog te veel bepaald door de plaats waar je opgroeit. Wij gaan voor onderwijs dat eerlijke kansen geeft aan élke leerling. Dat is onderwijs waarin schoolkosten geen drempel vormen voor je studiekeuze, waar je de begeleiding krijgt die jij nodig hebt, en waar discriminatie geen plaats heeft.”

Welzijn van leerlingen 

51 “…schoolteams versterken met personeelsleden met verschillende expertises, zoals administratief personeel, psychologen of logopedisten.”

Racisme, anti-racisme, antiracisme beleid

51 “…scholen, hogescholen en universiteiten zonder racisme, discriminatie of grensoverschrijdend gedrag, onder meer via vorming van personeel en een goede klachtenbehandeling.”

66 “…leerkrachten opleiden om met discriminatie en racisme in de klas om te gaan. Elke school krijgt minstens één vertrouwenspersoon en een meldpunt voor racisme en discriminatie.”

‘Inclusie’ beleid

51 “….schoolteams diverser maken via een inclusief aanwervingsbeleid”

51 “….onderwijsongelijkheid tegengaan door de sociale mix op scholen te verhogen”