Search
Close this search box.

Antiracismebeleid in het onderwijs (cd&v)

Impactanalyse

cd&v doet geen voorstellen rond antiracismebeleid op school. De partij benoemt in haar programma wel gelijke kansen, maar maakt dit weinig concreet. De cd&v is tegen een algemeen hoofddoekenverbod. Dit standpunt dient de status quo, want er geldt op dit moment geen algemeen hoofddoekenverbod. Scholen beslissen meestal autonoom of via koepels dat ze de hoofddoek niet zullen toelaten, en doen dit ook heel vaak, waardoor er de facto een hoofddoekenverbod geldt, zonder dat dit vastgelegd is in de wet. Als we dit probleem willen oplossen moeten we dus niet pleiten tegen een algemeen verbod, maar wel voor een wettelijk kader dat scholen tegenhoudt om massaal hoofddoekenverboden op te leggen en zo de onderwijskansen en het welzijn van een grote groep meisjes onder druk te zetten. Hetzelfde geldt voor de maatregel om leerkrachten toe te laten om levensbeschouwelijke tekens te dragen.

Relevante passages uit het partijprogramma van cd&v

“cd&v wil geen algemeen verbod op levensbeschouwelijke symbolen in het onderwijs en in de openbare 3536 diensten, met uitzondering van gezagsfuncties (zoals rechters, politiepersoneel, militairen). Geen enkel persoon is neutraal. Iedereen heeft politieke, filosofische, religieuze… overtuigingen. Daar is niets mis mee en dat mag dus tot uiting komen. Wel eisen we te allen tijde de neutraliteit van de geleverde diensten, los van persoonlijke overtuigingen, zodat iedereen een gelijke behandeling krijgt.” (p. 91)

“Wat evident wel tot de sociale opdracht van onze scholen behoort, is het garanderen van gelijke kansen op kwalitatief onderwijs. Het kan niet zijn dat je omwille van handicap, afkomst, financiële mogelijkheden of zelfs woonplaats niet de kans krijgt om in Vlaanderen (en Brussel) het onderwijs te krijgen dat je vooruit zal brengen in het leven. (…) We garanderen dat scholen toegankelijk, duurzaam en nabij zijn en we tolereren geen discriminatie. Onder het mom van gelijke kansen wordt echter soms beleid gevoerd dat net het tegenovergestelde bereikt. Des te belangrijker is het om een gelijkekansenbeleid te voeren dat wél werkt en iedereen naar boven trekt, zodat ons onderwijssysteem er terug in slaagt om ongelijkheid om te zetten in sociale mobiliteit. Voor cd&v is het hierbij duidelijk dat élk talent telt.” (p. 116)

“(…) In de ‘war for talent’ mogen we geen potentieel onbenut laten of de toegang tot het beroep – los van de vereiste competenties – onnodig beperken. Zo gaan we na hoe we (kandidaat-) leraren met een handicap beter kunnen ondersteunen om voor de klas te staan of hoe we leerlingen met een migratieachtergrond ervan kunnen overtuigen dat ook voor hen een lerarenopleiding een topkeuze is. Voor cd&v is het in dit kader ook evident dat elk schoolbestuur voor elk van haar scholen kan beslissen over het aanwerven van leraren die openlijk levensbeschouwelijke kentekens dragen.” (p. 118)

“Voor cd&v telt iedere mens. Wij streven dan ook naar een inclusieve samenleving, die begint op school. In een inclusieve samenleving is voor cd&v levensbeschouwing niet iets voor je vrije tijd en liefst zo weinig mogelijk zichtbaar. Een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens – zoals een algemeen hoofddoekenverbod – toont weinig respect voor mensen voor wie het geloof wel een belangrijk deel van hun identiteit is.” (p. 137)