Search
Close this search box.

Tewerkstelling bij overheden

Inleiding en aandachtspunten GRIP

De verschillende overheden in Vlaanderen en België slagen er vooralsnog niet in om hun voorbeeldrol op het vlak van tewerkstelling van personen met een handicap waar te maken. Het is duidelijk dat momenteel geen enkele overheid de vooropgestelde streefcijfers haalt. Het streefcijfer voor zowel het Vlaamse als het federale niveau ligt op 3%.

In Vlaanderen haalt de overheid 2,5%.
Percentage aantal personen met een handicap tewerkgesteld bij Vlaamse overheid

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1,4

1,3

1,3

1,3

1,4

1,8

2

2,3

2,4

2,5

Het federale niveau haalt 1,09%.
Percentage aantal personen met een arbeidshandicap tewerkgesteld bij de Federale overheid

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1,57

1,45

1,32

1,44

1,37

1,25

1,22

1,22

1,06

1,09

Opvallend gegeven is ook dat slechts 1 organisatie het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap behaalt, met name FODWerkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De lokale besturen halen, op basis van een peiling in 2015, allemaal samen wel hun doelstelling van 2%, maar er zijn enorme verschillen, zowel in positieve als in negatieve zin. Er is echter nog geen optrekking van het streefcijfer van 2% voorzien. En voor OCMW’s blijven er uitzonderingen op het streefcijfer van 2% tewerkstelling.

Dit zijn de aandachtspunten in het Verkiezingsdossier van GRIP:

  • Ambitieus strategisch meerjarenplan met hefbomen voor streefcijfer tewerkstelling opstellen en uitvoeren
  • Van streefcijfers naar quota evolueren om tewerkstelling personen met een handicap hogere prioriteit te geven
  • Meer beleid en investeringen om de tewerkstelling te vergemakkelijken.
  • Diversiteitsquota voor uitbestedingen van diensten van de overheden

Tewerkstelling in maatwerkbedrijven niet laten meetellen in registratie tewerkstelling bij overheden

Wat zeggen de partijen hierover concreet?

cd&v
  • Regel 16171 – 16172: “De overheid heeft een voorbeeldfunctie voor wat de tewerkstelling van kansengroepen betreft. Vooral voor de tewerkstelling van personen met een handicap of een chronische ziekte, moeten de inspanningen verhoogd worden.”
Groen
  • 268: “De overheid heeft een belangrijke voorbeeldfunctie op vlak van diversiteit en gelijke kansen. Om een geloofwaardig beleid te voeren rond gelijke kansen moet de overheid de beste leerling van de klas zijn. Groen wil dat streefcijfers bindend worden.”
N-VA

Onze aandachtspunten worden niet duidelijk overgenomen.

Open Vld

Onze aandachtspunten worden niet duidelijk overgenomen.

PVDA
  • 469: “We leggen streefcijfers en positieve acties op voor personeelsdiversiteit in openbare diensten en in de privésector.”
  • 469: “Gelijkheidsbeleid wordt een voorwaarde voor openbare aanbestedingen en subsidies.”
Vlaams Belang

Onze aandachtspunten worden niet duidelijk overgenomen.

Vooruit
  • Punt 92: “Het overheidspersoneel moet een afspiegeling zijn van de beroepsbevolking. Streefcijfers en positieve actie bij de overheid zijn daarbij belangrijk en worden uitgebreid naar sectoren die gereguleerd en gesubsidieerd zijn door de overheid. Het al dan niet behalen van streefcijfers wordt meegenomen in de evaluatie van leidinggevende ambtenaren.”

Enkele globale vaststellingen

cd&v, Groen, Vooruit, N-VA en PVDA benoemen dat de overheid het goede voorbeeld moet geven en voor voldoende diversiteit in het eigen personeel te zorgen. Vooruit, Groen en PVDA nemen bindende(re) maatregelen op, cd&v stelt iets vager dat inspanningen verhoogd moeten worden om de streefcijfers te halen. cd&v geeft in regel 16153 – 16163 wel heel wat argumentatie waarom, met zelfs cijfers over de tewerkstelling van personen met een handicap bij de Vlaamse en federale overheid.

N-VA stelt dat de ambitieuze streefcijfers bij de Vlaamse Overheid een positief effect hebben gehad op de diversiteit van het personeelsbestand bij de Vlaamse administraties, en wil hier verder blijven op inzetten ook bij de federale overheid. De partij geeft geen concrete voorstellen hiervoor, maar wil alleszins geen bindende streefcijfers (p. 88).

Vlaams Belang staat voor het tegenoverstelde en stelt op p. 77: “Zogenaamd diversiteitsbeleid wordt afgeschaft in alle overheden en op alle niveaus.”