Search
Close this search box.

Ruimtelijke ordening

Inleiding en aandachtspunten GRIP

In Vlaanderen blijven personen met een handicap stoten op ontoegankelijke gebouwen, ontoegankelijke publieke ruimte, ontoegankelijke informatie, enzovoort. De toegankelijkheid van de openbare ruimte en publiek toegankelijke gebouwen is echter, net als een goede spreiding van openbare diensten en voorzieningen, een belangrijk middel om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Dit zijn de aandachtspunten in het Verkiezingsdossier van GRIP:

 • Niet-plan-afleesbare zaken voor nieuwbouw en renovatie gebouwen opnemen in bindende regelgeving
 • Toepassing van de Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid voor nieuwbouw en renovatie handhaven
 • Publiek toegankelijk gebouwen gefaseerd aanpassen zodat ze toegankelijk worden voor iedereen 
 • Betere dekking en spreiding van sociale voorzieningen, inclusief monitoring van de voortgang
cd&v
 • Regel 3466 – 3470: “We onderzoeken of het mogelijk is dat per beleidsdomein en per sector, in overleg, een duidelijk ambitieniveau op maat vastgelegd kan worden. De overheid moet de ambitie hebben om op termijn al haar gebouwen toegankelijk te maken”
 • Regel 3469 – 3470: “We onderzoeken hoe, in de fase van oplevering van een bouwproject, de controle op toegankelijkheid versterkt kan worden.”
 • Regel 3500 – 3501: “Publieke gebouwen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Er moet een duidelijke timing vastgelegd worden om alle openbare gebouwen toegankelijk te maken.”
Groen
 • p. 269: “We verbeteren de toegankelijkheid van bestaande straten, voetpaden, openbare gebouwen en scholen. De overheid treedt ook actiever op bij het meer toegankelijk maken van winkels en horeca. Meer coördinatie, betere strategieën en objectieve doelstellingen zorgen voor inclusief gebruik en meer mobiliteit voor iedereen.”
N-VA

Onze aandachtspunten worden niet duidelijk overgenomen.

Open Vld
 • Punt 446: “Vlaanderen universeel toegankelijk tegen 2050. We stellen de ambitie om Vlaanderen universeel toegankelijk te maken tegen 2050. We monitoren daarvoor de vooruitgang op tal van domeinen (mobiliteit, gebouwen, ruimtelijke ordening, informatie… ) en stellen bindende doelstelling op.”
 • Punt 448: “De actuele Toegankelijkheidsverordening moet inhoudelijk worden aangepast en meer afdwingbaar gemaakt. Deze wordt permanent gemonitord, zodat de vooruitgang op het vlak van toegankelijkheid beter in kaart wordt gebracht.”
PVDA
 • p. 283: “We maken een plan zodat alle openbare gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een handicap tegen 2030 en verplichten werkplekken maatregelen te nemen om dit eveneens in 2030 te realiseren.”
Vlaams Belang

Onze aandachtspunten worden niet duidelijk overgenomen.

Vooruit
 • Punt 966: “We lanceren op Vlaams niveau een Masterplan Universele Toegankelijkheid. Dat plan zorgt ervoor dat de publieke ruimte, de gebouwen, de dienstverlening en de manieren waarop we ons verplaatsen op een gefaseerde en inclusieve wijze toegankelijk worden voor iedereen.”
 • Punt 967: “Dit Masterplan Universele Toegankelijkheid vertrekt vanuit een duidelijke visie waarbij we verwachten dat alle beleidsniveaus hun verantwoordelijkheid nemen en de nodige budgetten voorzien om deze omslag te maken op de kortst mogelijke tijdslijn.”
 • Punt 967: “Inbreuken op de toegankelijkheidsverordering zullen ook worden gesanctioneerd.”

Enkele globale vaststellingen

Elke partij zegt wel iets over toegankelijkheid van gebouwen maar er zijn grote verschillen. Het vage ‘blijvende aandacht voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen’ bij Vlaams Belang (p. 83) of “Vlaanderen moet integraal toegankelijk zijn” bij N-VA (p. 89) hebben we niet opgenomen.

Over een of meerdere concrete punten om vooruit te gaan die GRIP aangaf (controle en sanctionering van de toegankelijkheidswetgeving, niet-planafleesbare zaken regelen, plan voor gefaseerd toegankelijk maken van ontoegankelijke gebouwen, plan voor spreiding van sociale voorzieningen) vinden we een of meer passages terug bij Vooruit, PVDA, cd&v, Groen en Open Vld. PVDA is qua timing ambitieuzer dan Open Vld. Groen, Vooruit en cd&v vermelden geen timing.