Search
Close this search box.

Inkomen

Inleiding en aandachtspunten GRIP

Personen met een handicap zijn al jaar en dag oververtegenwoordigd in de armoedecijfers. De situatie nu volgens cijfers van de Handicapmonitor van Statistiek Vlaanderen:
 • Het armoederisico lag in 2020 bij personen met een handicap dubbel zo hoog als bij personen zonder handicap: 16% van de personen met een handicap en 8% van de personen zonder handicap leefde volgens de EU-SILC-survey van 2020 (berekend op totale inkomsten van 2019) in een huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel.
 • In 2020 leefde 22% van de personen met een handicap in een huishouden waarvan de referentiepersoon zelf aangeeft dat men (zeer) moeilijk rondkomt met het beschikbare inkomen. Bij de personen zonder handicap ging het om 7%.
 • Volgens de EU-SILC-survey van 2020 leefde 31% van de personen van 18 tot 59 jaar met een handicap in een huishouden met zeer lage werkintensiteit. Bij de personen zonder handicap ging het om 4%.
De kwetsbare inkomenspositie van personen met een handicap zorgt ervoor dat zij geen gelijke kansen hebben om een menswaardig leven te leiden en volwaardig te participeren aan de samenleving. Dit zijn de aandachtspunten in het Verkiezingsdossier van GRIP:
 • Voldoende hoge uitkeringen realiseren voor alle burgers, ook personen met een handicap
 • Loonsvervangende uitkeringen niet laten dalen bij samenwonen
 • De toegang tot uitkeringen (integratietegemoetkoming) die bedoeld zijn voor compensatie van handicapkosten, vrijwaren
 • Speciale aandacht voor onderbeschermd statuut onregelmatige werknemers
 • Combinatieregeling deeltijds werk en uitkeringen uitwerken
 • Zorgen voor heldere informatie over waar mensen recht op hebben
cd&v
 • Regel 2066 -2068: “We voorzien meer flexibele cumulatiemogelijkheden om de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) te combineren met een inkomen uit arbeid. Op die manier verliezen mensen niet meteen hun volledige uitkering wanneer ze gaan werken.”
 • Regel 2069: “De integratietegemoetkoming moet worden toegekend los van het inkomen en de gezinssituatie van de betrokkene.”
Groen
 • p. 3: “We maken de samenleving klaar voor de stapsgewijze invoering van onze welvaartsgarantie tegen 2030. Wie met de bestaande bescherming nog steeds een gezinsinkomen onder de armoedegrens heeft, krijgt een bijpassing tot aan die armoedegrens. Bij wie werkt en een inkomen onder het mediaaninkomen heeft, passen we het inkomen bij tot een bedrag dat een stuk boven de armoedegrens ligt. Zo garanderen we dat werken altijd loont.”
 • p. 3: “We trekken de sociale minima boven de Europese armoedegrens en verankeren de Europese armoedegrens in wet.”
 • p. 3: “We maken werk van een individualisering van de rechten door het statuut van samenwonende af te schaffen. Dit betekent dat de uitkeringen waar alleenstaanden recht op hebben ook aan samenwonenden worden toegekend, zowel wat betreft de werkloosheidsuitkering als de ziekte-uitkering.”
 • p. 3: “We verbeteren de situatie voor mensen met een handicap. Samenwonen of toegang tot werk mag voor hen geen negatieve financiële gevolgen hebben. Het moet mogelijk zijn om inkomen uit werk te combineren met een tegemoetkoming voor mensen met een handicap.”
 • p. 148: “Tenslotte halen we volgende weeffouten uit het systeem: we schaffen de discriminatie van onregelmatige werknemers in ziekte en invaliditeit af waardoor meer mensen recht hebben op behoorlijke ziekte-uitkeringen.”
N-VA

Onze aandachtspunten worden niet duidelijk overgenomen.

Open Vld
 • Punt 118: “We streven naar een inclusieve aanpak die verschillende leefstijlen ondersteunt door flexibele woonvormen te faciliteren. Kinderen die voor hun ouders willen zorgen, grootouders die kleinkinderen in huis nemen, jongeren die willen samenwonen, mensen die willen woningdelen, een groep gepensioneerden die willen samenwonen in plaats van naar een woonzorgcentrum te gaan… Zij worden geconfronteerd met fiscale nadelen of komen in de problemen als iemand uitkeringstrekkend wordt. We werken de regelgevende drempels hierrond weg.”
PVDA
 • 277: “We verhogen de uitkeringen en tegemoetkomingen zodat alle personen met een handicap een inkomen hebben boven de armoededrempel.”
 • 277: “We koppelen de inkomensvervangende tegemoetkoming los van het inkomen van de partner.”
Vlaams Belang

Onze aandachtspunten worden niet duidelijk overgenomen.

Vooruit
 • Punt 140. “De integratietegemoetkoming (die samenhangt met de handicap) moet behouden blijven bij ontslag of ziekte. Vandaag verliest iemand die zijn job verliest ook zijn integratietegemoetkoming. Dat is verkeerd, want wie zijn baan verliest, verliest natuurlijk niet plots zijn of haar handicap. Het is dus maar logisch dat de integratietegemoetkoming bij ontslag of ziekte behouden blijft.”

Enkele globale vaststellingen

Een divers beeld, verschillende partijen nemen wel een of een paar aandachtspunten van GRIP op.

Bijkomend: cd&v wil ook de toegang tot de benodigde informatie over de impact van werken op hun inkomsten en afgeleide sociale rechten centraliseren en vereenvoudigen (regel 6060-6062). cd&v wil ook dat de inkomensvervangende tegemoetkoming sneller wordt herberekend bij aan het werk gaan of juist jobverlies (regel 6056-6059).

Vlaams Belang stelt wel “een verhoging van de uitkeringen tot de armoedegrens” voor, maar koppelt toegang tot sociale zekerheid aan zaken als een taalverplichting, 8 jaar verblijf en 3 jaar werk. (p.35).