Search
Close this search box.

Aandacht voor gekleurde armoede (Open Vld)

Samenvatting

In de context van groeiende economische ongelijkheid en stijgende inflatie, is het belangrijk om rekening te houden met de verwevenheid van racisme en economische uitsluiting. Belgen met een migratieachtergrond lopen een groter risico om in armoede terecht te komen. Open Vld wil dat anderstalige werknemers en werknemers met een migratieachtergrond betere toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. De partij wil onbenutte budgetten van de VDAB verschuiven naar bedrijven die een eigen taalverwervingsbeleid ontwikkelen.

Impactanalyse

Hierdoor ontstaat een groter risico op discriminatie en uitsluiting van de arbeidsmarkt. Vooral omdat niet is gespecificeerd hoe dit taalverwervingsbeleid er inhoudelijk uit zal zien en hoe dit wordt geëvalueerd. Uit het migratiebeleid van Open Vld blijkt dat de toegang tot sociale zekerheid of leefloon niet alleen beperkt wordt, maar ook voorwaardelijk zal zijn. Deze uitdagingen dragen juist bij aan gekleurde armoede.

Relevante passages uit het partijprogramma van Open Vld

6 “Eerlijk klimaatbeleid, dat is ook de ongelijkheid aanpakken. Want de 10% rijkste Belgische gezinnen stoten maar liefst 10 keer zo veel uit als de 10% armste gezinnen. En wie moeilijk rondkomt, voelt de impact van de klimaatcrisis het eerst en het hardst.”

6 Eerlijk klimaatbeleid, dat is je nooit meer zorgen maken over je energierekening. Want je leeft in een goed geïsoleerde woning met zonnepanelen op je dak.

51 “….een voedzame, lekkere en duurzame schoolmaaltijd voor elk kind. Voor kinderen van ouders die moeilijk rondkomen, is die maaltijd gratis”

51 “..toegankelijk hoger onderwijs door voldoende hoge studie- beurzen en betaalbare studentenwoningen.”

Voor praktijktesten en structureel racisme in onderwijs, zorg, arbeidsmarkt en woningmarkt, zie paragraaf over praktijktesten. 

72 “Een groter Sociaal Klimaatfonds, dat mensen die moeilijk rondkomen meeneemt in de klimaattransitie”.

36 en p. 37 “…..pakken armoede aan zonder iemand achter te laten. Dat doen we niet vanuit controle, dwang en straf, maar vanuit solidariteit en vertrouwen. In de federale regering hebben we de strijd tegen armoede met vuur geleverd. We zorgden voor hogere minimumlonen, hogere pensioenen, en hogere uitkeringen. Maar het werk is niet af. Een eerlijk inkomen is het beste middel in de strijd tegen armoede. We strijden voor goede lonen en tegen sociale dumping. We houden het leven betaalbaar, ook voor wie moeilijk rondkomt. We verdubbelen daarom het sociaal huuraanbod en zorgen voor een ruimere huurtoelage voor mensen op de wachtlijst die op de private markt moeten huren. Op basis van het housing first principe maken we een einde aan dak- en thuisloosheid. We houden de energiefactuur onder controle. We versterken het sociaal energietarief, zodat energie voor iedereen betaalbaar blijft. En met een renovatiesprint zorgen we ervoor dat iedereen in een energiezuinige woning kan leven, ook wie zelf de renovatie niet kan betalen. Met een abonnement voor het openbaar vervoer voor 12 euro per jaar zorgen we ervoor dat ook jongeren, ouderen én mensen die moeilijk rondkomen zich vlot en goedkoop kunnen verplaatsen. En we strijden tegen overmatige schulden, want schulden en armoede zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leggen de schuldenindustrie aan banden en versterken de hulpverlening voor mensen die schulden hebben. Een sterke en toegankelijke sociale zekerheid,…”

44 “Groen wil werken doen lonen. We willen lasten eerlijk verschuiven van arbeid naar vermogen en de laagste lonen optrekken. We dichten de groeiende kloof tussen de hoogste en de laagste inkomens en bevorderen de sociale mobiliteit.”

44 “…het verschil tussen de hoogste en laagste lonen eerlijker maken, door meer transparantie over topinkomens, en door de sociale partners te vragen het maximale verschil tussen de hoogste en laagste lonen binnen bedrijven vast te leggen.”

22 “….de btw op deelmobiliteit verlagen naar 6%.”

22 “…goedkopere treintickets bij de NMBS”

37 en 38. “….uitkeringen boven de armoedegrens liggen, is een vanzelfsprekendheid. Met een welvaartsgarantie zorgen we ervoor dat niemand onder de armoedegrens leeft en de kinderbijslag zetten we in als een échte hefboom tegen gezinsarmoede. Sociale rechten kennen we automatisch toe zodat alle mensen krijgen waar ze recht op hebben.Arm of rijk, iedereen heeft recht op dezelfde, kwalitatieve dienstverlening. Zorg houden we betaalbaar door een verhoogde tegemoetkoming automatisch toe te kennen en bij de dokter betaal je alleen nog het remgeld. Wie vragen of hulp nodig heeft, moet terecht kunnen bij een aanspreekpunt bij de overheid, niet gewoon een digitaal loket.Armoede aanpakken zonder iemand achter te laten, dat begint bij een eerlijke start voor elk kind en elke jongere. Een plaats in de kinderopvang is een recht voor elk kind, niet alleen voor kinderen met werkende ouders. En met gratis onderwijs zorgen we voor eerlijke kansen op school. Zolang armoede niet in de kern aangepakt wordt, willen we gratis schoolmateriaal en kostendekkende schooltoelages voor gezinnen met lage inkomens, en voedzame maaltijden op school, gratis voor wie het nodig heeft. Ook als je moeilijk rondkomt moet je kunnen deelnemen aan de samenleving. Met drempelverlagende initiatieven krijgt iedereen toegang tot het cultuur-, sport- en vrijetijdaanbod. We verankeren de participatie van mensen in armoede aan de samenleving door het armoede- middenveld nauw te betrekken bij het beleid en de uitrol ervan.”

75 “….meer mensen recht geven op gratis juridische bijstand”

“Mensen met een migratieachtergrond (en andere discriminatiegronden) hebben een groter risico hebben op armoede. Veel mensen met een migratieachtergrond kunnen hun potentieel op de arbeidsmarkt niet verwezenlijken door structurele hindernissen. Groen wil een pact voor meer gelijkheid en diversiteit op de arbeidsmarkt tussen overheden, werknemers en werkgevers.” (uitgebreid programma p. 14)